14.06.2021

DISKUSIA - ANKETA

Milí kolegovia, kolegyne, venujte, prosím, pozornosť tejto ankete, ktorou Akadémia otvára celoslovenskú diskusiu divadelníkov na tému projektov celoslovenského významu. Tešíme sa na Vaše odpovede - ideálne do 30. 6. 2021. Ďakujem, že vystúpite zo svojej zóny komfortu :) Odpovede posielajte, prosím, na adresu: akademia@adt-theatre.sk.

ANKETA**
Súčasť diskusie na tému Projekty celoslovenského významu**    

V súčasnej dobe stále naliehavejšie pociťujeme potrebu vrátiť sa „k normálu“, tam, teda k živému umeniu za prítomnosti divákov a ich bezprostredných reakcií. Chceme sa vrátiť k istote, k veciam, ktoré fungovali a mali by fungovať aj  teraz.

No niektoré systémové veci neboli správne nastavené ani predtým. Jednu z týchto tém by sme radi otvorili v rámci celoslovenskej diskusie, a to tému systematickej podpory projektov celoslovenského významu.

V otvorenom liste, ktorý Akadémia divadelných tvorcov  ako výzvu divadelníkov na Slovensku sa píše: „Ak sa preruší kontinuita projektov celoslovenského významu resp. ich nechávame živoriť, kým nevyprchá vložená energia a odhodlanie ich manažérov a všetkých zainteresovaných, dopúšťame sa ľahkovážneho a kultúru ponižujúceho precedensu, ktorý nás vracia späť, a zmetie všetko úsilie, ktoré celú divadelnú komunitu, úroveň reflexie a začiatok tvorivej diskusie dostalo významne dopredu.“

Diskusiu štartujeme krátkou anketou, v ktorej chceme identifikovať dotyčné projekty, zadefinovať si ich atribúty a následne hľadať cestu ich zabezpečovania. (Váš názor v prípade záujmu však môžete vyjadriť i v ucelenejšom materiály.) - Tieto písané výstupy by mohli byť dobrým základom pre naše „fyzické stretnutie“: okrúhly stôl – ktorý zamýšľame realizovať na prelome septembra/októbra v Modrom salóne SND.

1.) Začnime najcitlivejšou otázkou: Ktoré  sú podľa vás projekty, festivaly či iné aktivity v činohre, bábkovom divadle, opere a tanci, či reflexii divadla, ktoré vykazujú znaky celoslovenského významu, t. z. sú prospešné pre divadelnú obec ako celok?
(napr. Monitoring divadiel na Slovensku, Mloki – Mladí o kultúre inak, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, festival Dotyky a spojenie v Martine, festival Bábkarská Bystrica, Dosky, Cena Akadémie, atď. – prosíme doplniť, resp. škrtnúť)

2.) Ktoré atribúty z nich robia projekty, ktoré presahujú hranice komunity a stávajú sa prospešnými pre celok divadelníctva? Ktoré atribúty týmto resp. iným projektom  chýbajú, aby sa takými stali?
(napr. systematickosť výberu, výber z celoslovenskej ponuky - prosíme doplniť)

 3.) Ako by ste si predstavovali zabezpečenie týchto celoslovenských projektov?
(Pomohol by nový podprogram v rámci FPÚ, z ktorého by boli financované?  Ak áno/ nie prosím uveďte dôvod. Resp. aký iný model financovania si viete predstaviť? Viete si predstaviť pomoc divadelnej obce pri tomto projekte? Ak áno, tak akú?)

4.) Súčasťou Ceny by mala byť aj prehliadka nominovaných inscenácií – viete si predstaviť, že by putovala po zriaďovaných divadlách? Ako by mohli priložiť ruku k dielu nezriaďované divadlá?

5.) Na čo by nemala podpora takýchto podujatí a aktivít pri nastavovaní backroundu zabúdať?
(napr. viacročná grantová podpora - prosíme doplniť)

Odpovede i obsiahlejšie materiály posielajte, prosím, na adresu akademia@adt-theatre.sk, ideálne do 30. 6. 2021 a my ich začneme priebežne uverejňovať na webe: adt.theatre.sk, resp. fb Akadémie.

Ďakujeme vopred za vaše odpovede i, že ste ochotný vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a svojim názorom pomôcť hľadať všeobecný konsenzus.
Bratislava 13. 6. 2021