06.07.2021

DISKUSIA - TÉM: PROJEKTY CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU. PRÍSPEVOK PETER PALÍK (DJGT)

ANKETA, Súčasť diskusie na tému Projekty celoslovenského významu

Peter Palík, *umelecký šéf Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, režisér

Pred tým ako odpoviem a prvú anketovú otázku by som rád vyslovil môj názor k téme prvej otázky.  Domnievam sa, že ak by sme sa zamysleli naozaj do dôsledkov, tak by nám malo byť jasné, že aj keby neexistoval ani jeden zo spomínaných “projektov“, tak slovenské divadlo, či divadelníctvo ako celok, by prežilo a fungovalo ďalej - aspoň tak, ako to bolo pred tým, než podobné “projekty“ vznikli. Pretože ich existencia je priamo nadviazaná na umeleckú tvorbu v slovenských divadlách, a teda pre existenciu divadla a divadelníctva ako celku nijaký význam nemajú. Môžu však významne prispievať k jeho podpore, rozvoju, monitoringu, či kultivovaniu. Myslím si, že každý jeden projekt, ktorý má jasný zámer a jeho interakcia s konkrétnou cieľovou skupinou vykazuje jasné výsledky, má zmysel a právo na podporu. V konečnom dôsledku majú aj malé projekty celoslovenský význam, pretože prispievajú k diverzite kultúrnych aktivít na Slovensku. Uvedomujem si, že táto úvaha má viac filozofický rozmer, no považoval som za podstatné odprezentovať ju.

A teraz už priamo k otázkam.

1.) Začnime najcitlivejšou otázkou: Ktoré  sú podľa vás projekty, festivaly či iné aktivity v činohre, bábkovom divadle, opere a tanci, či reflexii divadla, ktoré vykazujú znaky celoslovenského významu, t. z. sú prospešné pre divadelnú obec ako celok?
(napr. Monitoring divadiel na Slovensku, Mloki – Mladí o kultúre inak, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, festival Dotyky a spojenie v Martine, festival Bábkarská Bystrica, Dosky, Cena Akadémie, atď. – prosíme doplniť, resp. škrtnúť)

 Dôležitým aspektom, ktorý treba pri odpovedi zvážiť je zameranie jednotlivých “projektov“. Myslím, že je dôležité diferencovať medzi festivalmi, kritickým a hodnotiacimi platformami, či divadelnými oceneniami. Ich celoslovenský význam sa nedá hodnotiť na rovnakej úrovni a každý z nich je dôležitý v inom aspekte a má svoj zásadný význam pre inú skupinu percipientov. Je pravdou, že táto otázka je nesmierne citlivá a vyžaduje si podrobnejší a konkrétnejší prehľad všetkých relevantných “projektov“. Uvažujeme, či by nebolo vhodné prostredníctvom odborníkov z viacerých oblastí divadelného umenia a vedy zostaviť zoznam relevantných “projektov“ so stručnou charakteristikou,  ku ktorému by sa mohli členovia divadelnej obce v rámci ankety vyjadriť (Toto je zámerom ankety?). Domnievame sa, že by to mohlo priniesť viac objektivity.

Z nášho pohľadu - sa vieme vyjadriť a navrhnúť najmä “projekty“, ktoré bezprostredne súvisia s našou divadelnou činnosťou a aktivitami.

 Festivaly         DOTYKY A SPOJENIA, NOVÁ DRÁMA, BÁBKARSKÁ BYSTRICA,

\ BÁBKOVÁ ŽILINA, ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ, DIVADELNÁ NITRA,  

                       EUROKONTEXT.SK, KREMNICKÉ GAGY, KIOSK, SCÉNICKÁ ŽATVA,

                       ISTROPOLITANA PROJEKT…

Krit. platfomy MONITORING DIVADIEL, AKADÉMIA DIVADELNÝCH TVORCOV,

\       MLOKI…

Ceny               DOSKY, CENA ADT, HAŠTERICA…

*2.)*    Ktoré atribúty z nich robia projekty, ktoré presahujú hranice komunity a stávajú sa prospešnými pre celok divadelníctva? Ktoré atribúty týmto resp. iným projektom  chýbajú, aby sa takými stali?
(napr. systematickosť výberu, výber z celoslovenskej ponuky - prosíme doplniť)

 Projekt požadovanej úrovne by mal mať každopádne celonárodný až nadnárodný rozmer, ktorý presahuje regionálny význam. Mal by mať jedinečný  a neopakovateľný charakter. Jeho aktivity a organizáciu zaštiťujú kvalifikované osobnosti, odborníci/čky a inštitúcie z daného odboru. Nezanedbateľným aspektom je jeho dlhodobé etablovanie.

*3.) A*ko by ste si predstavovali zabezpečenie týchto celoslovenských projektov?
(Pomohol by nový podprogram v rámci FPÚ, z ktorého by boli financované?  Ak áno/ nie prosím uveďte dôvod. Resp. aký iný model financovania si viete predstaviť? Viete si predstaviť pomoc divadelnej obce pri tomto projekte? Ak áno, tak akú?)

Finančné zabezpečenie, je rovnako citlivou otázkou ako výber “projektov“.  Treba pri nej postupovať dôsledne a vnímať množstvo rozličných aspektov. Samozrejme, že jednou z možností je vytvorenie podprogramu v rámci FPU, ale znova treba myslieť na špecifikáciu, o ktorej sme hovorili vyššie.

Ak by sme sa zamerali  napr. na festivaly, treba si uvedomiť aj štatutárne a organizačno-rozpočtové rozdiely. Pretože niektoré festivaly fungujú ako samostatné organizácie a iné sú pod  priamym vplyvom konkrétnych divadiel a vznikajú popri ich prevádzke.

Pri projektoch typu Monitoring divadiel, Mloki, či ADT, by možno stálo za úvahu nastaviť stabilný systém financovania za spoluúčasti zainteresovaných divadiel. Účastné divadlá by odvádzali percentá alebo “členský“ poplatok, ktorý by im zaručoval pravidelné a fundované reflexie ich umeleckých výstupov.     

4.) Súčasťou Ceny by mala byť aj prehliadka nominovaných inscenácií – viete si predstaviť, že by putovala po zriaďovaných divadlách? Ako by mohli priložiť ruku k dielu nezriaďované divadlá?

Odpoveď na túto otázku je len hypotetická. Predstaviť sa dá čokoľvek, no otázkou je praktická realizácia celého podujatia. Každopádne je to nápad,  ktorý môže mať veľmi atraktívny výsledok.

*5.)*  Na čo by nemala podpora takýchto podujatí a aktivít pri nastavovaní backroundu zabúdať? (napr. viacročná grantová podpora - prosíme doplniť)

Určite viacročná a dlhodobá podpora by bola vítaná. Z nášho pohľadu, by sa podpora (najmä pri festivaloch) mala reálne zameriavať aj na dotácie ekologickejších alternatív a enviro-aktivít takýchto podujatí a podporu sprievodného programu. 

 Ešte raz ďakujeme, za pozvanie do diskusie a budeme radi, ak sa nám podarí aj „fyzicky stretnúť“.

 Ďakujeme za príspevok.

V Bratislave dňa 6. 7. 2021