09.06.2021

DISKUSIA - TÉMA : PROJEKTY CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU. PRÍSPEVOK - LIST AKADÉMIE RIADITEĽOVI FPU

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK: List Akadémie riaditeľovi FPU - prizvanie k diskusii a návrh vzniku samostatného podprogramu na FPU pre dané projekty.

Vážený pán riaditeľ, 

obraciame sa na Vás ako členovia prezídia Akadémie divadelných tvorcov a organizátori Ceny Akadémie za najlepšiu inscenáciu roka.

Akadémia divadelných tvorcov bola založená ako verejnoprospešná záujmová organizácia, ktorej prioritou je odborná divadelná diskusia. V priebehu 3 rokov existencie ukázala, že dokáže divadelníkov združovať (na jej pôde vznikla organizácia nezávislých divadelníkov na Slovensku – KND, ale na jej pôde sa obnovil i dialóg riaditeľov zriaďovaných divadiel), že dokáže iniciovať nielen diskusiu týkajúcu sa divadelnej tvorby, ale i existenčných a prevádzkových problémov zriaďovaných i nezriaďovaných divadiel a v tomto pandemickom období aktívne vstupovala aj do komunikácie aj so štátnou správou (MK SR, MH SR, MSVaR SR). - Jej členovia sa významne podieľali na modifikácií a realizácii ekonomických i strategických opatrení pomoci aktérom kultúry, boli aktívnymi členmi viacerých pracovných skupín pri MK SR napr. v oblasti : finančnej pomoci jednotlivcom i organizáciám, definície náplne štatútu profesionálneho umelca, realizácie oficiálneho registra profesionálov v umení a kultúre, rekonštrukcie existujúcich umeleckých fondov a definície obsahu ich činnosti.
Základným nástrojom úspešnej činnosti ADT sú nielen jednotlivé pracovné kluby, ale i sieťovanie s partnerskými inštitúciami doma i v zahraničí (v novembri 2019 sa Akadémia divadelných tvorcov stala členom siete EAIPA - European Association of Independent Performing Arts).

Čo sa týka diskusie priamo o divadelnej tvorbe, vlajkovým projektom každoročná celoštátna Cena Akadémie za najlepšiu inscenáciu sezóny, zohľadňujúca tvorbu všetkých divadiel na Slovensku, ktoré prejavia v danej sezóne záujem sa o ňu uchádzať. Jej ohlas je zreteľný nielen z počtu divadiel, ktoré sa v priebehu 3 ročníkov do Ceny prihlasovali, ale i počet divadiel, ktoré podpisom pod list vyjadrili Cene podporu „ako projektu celoslovenského významu“ – viď príloha.

Vážený pán riaditeľ,

V spomínanom liste vyzýva Akadémia k diskusii na tému projektov celoslovenského významu, k ich zadefinovaniu a hľadaniu spôsobu ich viacročného finančného zabezpečenia.
Radi by sme k diskusii prizvali práve Vás, ako zástupcu FPU, a to s otázkou:

-  či by ste Vy a Rada FPU neboli ochotní uvažovať o vzniku samostatného podprogramu pre strategické divadelné projekty celoslovenského významu, akými sú napríklad Monitoring divadiel na Slovensku, Mloki – Mladí o kultúre inak, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, festival Dotyky a spojenie v Martine, festival Bábkarská Bystrica a v neposlednom rade i Cena Akadémie alebo iné projekty, ktoré z našej diskusie vyplynú?

Skúsime konkrétne na príklade Ceny zdôvodniť, prečo uvažujeme týmto smerom.
Viacročným vážnym problém Ceny Akadémie a jej uchádzania sa o podporu FPU je skutočnosť, že projekt svojou špecifickosťou (skladá sa na jednej strane z hodnotiaceho procesu a na strane druhej zo snahy prezentovať najlepšie divadelné inscenácie sezóny na jednom mieste - prehliadka) spadá minimálne do dvoch podprogramov - 3.1.3 a 1.1.4. a tým následne vzniká problém s jeho zaradením, charakterom a náplňou sa jedna alebo druhá jeho zložka javí v podprograme cudzorodá, čo má prirodzene vplyv na jeho spracovanie komisiou.  
V podobnej situácii sa ocitajú i iné projekty celoslovenského významu.
Špeciálny podprogram zohľadňujúci špecifiká strategických projektov celoštátneho významu  a viacročná finančná podpora FPU, by pomohli zabezpečiť nielen dlhodobú kontinuitu, ale i prirodzený rozvoj takýchto projektov. Nemusíme zdôrazňovať, že ak sa preruší kontinuita projektov alebo bude ich financovanie permanentným bojom o holé prežitie, vložená energia a odhodlanie ich manažérov a všetkých zainteresovaných vyprchá, čoho výsledkom bude ich zánik. - Zánik projektov, ktorých cieľom bol posun slovenského divadelníctva a divadelnej tvorby i reflexie na úroveň tretieho tisícročia.

Vážený pán riaditeľ,
i keď si uvedomujeme, že Fond na podporu umenia je  primárne zameraný na podporu vzniku a šírenia umeleckých diel, netreba určite zdôrazňovať, že je nesmierne dôležité, aby sa aj kvalitná a širokospektrálna reflexia, kritika a diskusia o ňom, stali prirodzenou súčasťou podporovaných projektov v ich súčasnosti, súčasne vytvárali priestor na diskusiu medzi teoretickou a praktickou divadelnou obcou, ale i zachovávali pre budúcnosť konkrétny okamih divadelného diela a kontext jeho vzniku. Domnievame sa, že práve tieto impulzy i diskusie inšpirované projektami celoslovenského významu majú významný vplyv na rozvoj a kvalitatívny rast slovenského divadla.

Vážený pán riaditeľ,

veríme, že si nájdete čas a našu prosbu o diskusiu na túto tému vypočujete, a to ešte pred definitívnym uzavretím podpornej štruktúry na rok 2022.

S úctou

Za Akadémiu divadelných tvorcov jeho Prezídium v zložení:

Viki Janoušková*, prezidentka ADT; viceprezidenti:* doc.Miroslav Ballay, PhD.,Ondrej  Kaprálik a členovia prezídia: prof. Ida Hledíková*, prof.* Roman Polák,Veronika Gabčíková a Marek Godovič, PhD.

Prílohy: Otvorený list s podpismi divadiel a divadelných osobností
Vyjadrenie Klubu nezávislých divadiel 

V Bratislave dňa 7. 6. 2021