01.07.2021

DISKUSIA - TÉMA: PROJEKTY CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU. PRÍSPEVOK - JAKUB NVOTA

Súčasť diskusie na tému Projekty celoslovenského významu

Jakub Nvota, režisér, predseda Klubu nezávislých divadiel

 1. Začnime najcitlivejšou otázkou: Ktoré  sú podľa vás projekty, festivaly či iné aktivity v činohre, bábkovom divadle, opere a tanci, či reflexii divadla, ktoré vykazujú znaky celoslovenského významu, t. z. sú prospešné pre divadelnú obec ako celok?
  (napr. Monitoring divadiel na Slovensku, Mloki – Mladí o kultúre inak, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, festival Dotyky a spojenie v Martine, festival Bábkarská Bystrica, Dosky, Cena Akadémie, atď. – prosíme doplniť, resp. škrtnúť)

Tu myslím treba rozlíšiť dve veci. Tie projekty, ktoré by mohli byť a ktoré už sú. 

Tie ktoré už tento význam majú: Dotyky a spojenia, Cena Akadémie, Bábkarská Bystrica

Tie ktoré by takýto rozmer mohli mať (z môjho pohľadu, možnože oni sami ani nechcú): Monitoring divadiel, Divadelná Nitra, Dosky

 1. Ktoré atribúty z nich robia projekty, ktoré presahujú hranice komunity a stávajú sa prospešnými pre celok divadelníctva? Ktoré atribúty týmto resp. iným projektom  chýbajú, aby sa takými stali?
  (napr. systematickosť výberu, výber z celoslovenskej ponuky - prosíme doplniť)

To dôležité je, že sa na divadelnú scénu na Slovensku dívajú komplexne a svojou dramaturgiou to aj potvrdzujú. Sú v nej zriaďované, nezávislé divadlá, priestor dostávajú aj nové zoskupenia a divadlá, aby sa predstavili, zároveň ale zachovávajú istú historickú pamäť a tiež ju poctivou reflexiou vytvárajú. Posledným veľmi dôležitým atribútom je, že v rámci týchto projektov dochádza k jedinečným a vzácnym tvorivým prepojeniam, ktoré by sa inak neuskutočnili. 

 1. Ako by ste si predstavovali zabezpečenie týchto celoslovenských projektov?
  (Pomohol by nový podprogram v rámci FPÚ, z ktorého by boli financované?  Ak áno/ nie prosím uveďte dôvod. Resp. aký iný model financovania si viete predstaviť? Viete si predstaviť pomoc divadelnej obce pri tomto projekte? Ak áno, tak akú?)

V prvom rade by mala vzniknúť akási značka (dnes sa vraj hovorí brand), tak ako majú v iných odvetviach. Projekt, ktorý by takúto značku získal by tým bol automaticky označený za projekt celoslovenského významu s dopadom na celú divadelnú scénu. Projekt takto označený by mal automaticky mať zabezpečenú podporu na tri roky dopredu, následne by sa jeho zavime to rating znovu prehodnotil, ak by obstál, znovu by mal podporu na dlhší čas. Toto by malo byť financované z FPU ale pomocou špeciálneho nového podprogramu. Význam tohto projektu by bol vyjadrený aj tým, že pomoc divadelnej obce by nebola potrebná.

 1.  Súčasťou Ceny by mala byť aj prehliadka nominovaných inscenácií – viete si predstaviť, že by putovala po zriaďovaných divadlách? Ako by mohli priložiť ruku k dielu nezriaďované divadlá?

Neviem presne, čo sa myslí putovaním. Ale ja to vnímam tak, že by sa tie inscenácie hrali na troch miestach (Bratislava – Žilina, Martin, Bystrica – Prešov, Košice) Na zriaďovaných scénach aj alternatívnych. Vo všetkých spomínaných mestách sú také aj také. Ide o to, že to cieľom prehliadky by nebolo tak ako na festivale odborné publikum, ale naopak publikum bežné, ktoré by takto dostalo šancu pozrieť si raz ročne to najlepšie zo slovenskej divadelnej scény vo všetkých jej podobách. Takto by participovali zriaďované aj nezriaďované divadlá a kultúrne centrá.

 1. Na čo by nemala podpora takýchto podujatí a aktivít pri nastavovaní backroundu zabúdať?
  (napr. viacročná grantová podpora - prosíme doplniť)

Ako som spomínal vyššie  - trojročný grant je podmienka. Ale rozpočet by mal umožniť spoluprácu so zahraničnými tvorcami v komisiách a kvalitný výstup z hodnotení ceny, ktorý by raz ročne smeroval k veľkej prezentácií slovenského divadla, ktorou by sa dalo prezentovať aj mimo Slovenska – kvalitný viacjazyčný materiál, foto, video. 

Ďakujeme.

Bratislava 30. 6. 2021