01.07.2021

DISKUSIA - TÉMA : PROJEKTY CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU. PRÍSPEVOK - LIST MATÚŠA BIEŠČADA (IKP MK SR)

List pána Matúša Bieščada (IKP MK SR) Súčasť diskusie na tému Projekty celoslovenského významu

Vážená pani Janoušková, vážení signatári otvoreného listu, so záujmom som si preštudoval Vaše zaslané materiály, nižšie uvádzam moju odpoveď. Berte ju prosím ako podnet na diskusiu.

Aktuálna podpora z FPU slúži na podporu projektov. Tento spôsob samozrejme negarantuje dlhodobú, viacročnú podporu, preto nie je možné spoliehať sa na dotácie z FPU ako na stabilný zdroj finančného zabezpečenia pravidelných, opakujúcich sa akcií.

V niektorých prípadov sú v podpornej štruktúre aj projekty s viacročnou podporou, aktuálne to však vnímam ako výnimku, na diskusiu je, či by sa mala takáto prax objaviť aj v iných podprogramoch. Celkovo však podpora FPU nebola zamýšľaná a ani do budúcnosti nie je zamýšľaná ako dlhodobá podpora vybraným projektom, ktorá by slúžila na podporu ich pravidelných prevádzkových výdavkov.

Váš návrh systematickej podpory „strategických projektov celoslovenského významu" vnímam z určitého uhla pohľadu pozitívne – je veľmi dobrá prax, keď u nás existujú etablované projekty, ktoré sa pravidelne opakujú a celkovo prispievajú k reflexii a k pravidelnému posunu a zvyšovaniu kvality v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia (napr. Anasoft Litera, CE.ZA.AR a iné). Takéto projekty samozrejme potrebujú pravidelný zdroj financovania, do určitej miery garantovaný, s ktorým sa dá výhľadovo počítať na niekoľko rokov dopredu. 

Otázkou tak ostáva:

-   ktoré projekty môžeme označiť za takého strategické projekty (zahrnúť by potom bolo potrebné aj projekty z iných oblastí kultúry – literatúry, hudby, vizuálneho umenia a pod.)

– k tomu by boli potrebné jednoznačné kritériá, podľa ktorých by boli tieto projekty definované;

-   hodnotenie na základe takýchto kritérií by musela zrealizovať nejaké komisia, skupina príslušných odborníkov;

-    tieto kritéria by bolo potrebné hodnotiť aj opakovane v čase, aby sa monitorovalo udržanie požadovanej kvality a úrovne - či daný projekt stále napĺňa požadovanú kvalitu a drží si svoju úroveň.

Ak by sme odpovedali na tieto otázky, je celkom možné, že by sme sa dostali veľmi blízko k súčasnej situácii hodnotenia projektov v FPU –  sú stanovené kritériá na hodnotenie kvality projektov; projekty hodnotí odborná komisia zložená z nominovaných členov; projekty sa hodnotia pred každou ich realizáciou.

Opakujem, z môjho pohľadu je žiadúce mať na Slovensku projekty, ktoré sledujú a reflektujú kvalitu v jednotlivých oblastiach umenia a kultúry, sú dlhodobé, budujú si svoje meno a prestíž. Podľa môjho názoru by mali byť financované kombináciou viacerých zdrojov - verejné zdroje na úrovni štátu aj samospráv, súkromné zdroje (aj keď si uvedomujem, že u nás nie sú vytvorené podmienky, ktoré by motivovali súkromné subjekty k podpore kultúry) a spoluúčasť samotných aktérov danej oblasti (rovnako zo zriaďovanej aj nezávislej kultúry).  

Aktuálne si neviem celkom konkrétne predstaviť, aby podpora takýchto projektov bola dlhodobo viazaná na dotácie z FPU. Dotačná činnosť nebola a nie je takto zamýšľaná – pravidelný, nárokovateľný transfer z FPU pre vybrané projekty kultúry a umenia by prijímajúce subjekty už približoval k zriadeným inštitúciám. To nevylučuje, že niektoré dotácie môžu byť pripravené ako viacročné (na obdobie 2-3 rokov), čo zaručí systematickejšie podporu pre projekty s dlhšími procesmi realizovania projektov.

V prípade akýchkoľvek otázok som k dispozícii a rád budeme o tejto téme ďalej spoločne diskutovať.

S pozdravom,

Matúš Bieščad

(Pán Bieščad požiadal o uvedenie skutočnosti, že ide o osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať s oficiálnym stanoviskom MK SR ani s oficiálnym stanoviskom Rady FPU.)