03.07.2021

DISKUSIA - TÉMA: PROJEKTY CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU. PRÍSPEVOK - MILO JURÁNI

Súčasť diskusie na tému Projekty celoslovenského významu

Milo Juráni, divadelný kritik, výskumný pracovník Divadelného ústavu Bratislava 

1.) Začnime najcitlivejšou otázkou: Ktoré sú podľa vás projekty, festivaly či iné aktivity v činohre, bábkovom divadle, opere a tanci, či reflexii divadla, ktoré vykazujú znaky celoslovenského významu, t. z. sú prospešné pre divadelnú obec ako celok? (napr. Monitoring divadiel na Slovensku, Mloki – Mladí o kultúre inak, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, festival Dotyky a spojenie v Martine,  NováDráma/New Drama, festival Bábkarská Bystrica, Bábková Žilina, Scénická žatva, Bratislava v pohybe… Dosky, Cena Akadémie, atď. – prosíme doplniť, resp. škrtnúť)

Aj keď si nie som istý atribútom celoslovenského významu. Povedal by som, z môjho pohľadu, sú tými najvýznamnejšími aktérmi kultúrnej prezentácie aj výmeny medzi umelcom, divákom, kritikom, atp.  

2.) Ktoré atribúty z nich robia projekty, ktoré presahujú hranice komunity a stávajú sa prospešnými pre celok divadelníctva? Ktoré atribúty týmto resp. iným projektom chýbajú, aby sa takými stali? (napr. systematickosť výberu, výber z celoslovenskej ponuky - prosíme doplniť)

Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, Bábkarská Bystrica, Žilina a Bratislava v pohybe, Nová Dráma/New Drama, KioSK: Hlavné atribúty sú tradícia a etablovanie sa v širokej komunite, medzigeneračný zásah (teda ich snaha uspokojiť čo najširšiu skupinu, no zároveň zachovať kritéria kvality). Spomenuté festivaly dlhoročne fungujú ako ostrovy prezentácie tendencií a trendov divadla v SR aj v zahraničí, zároveň miesto stretnutí, kritickej odozvy a diskusie. Majú svoje mediálne meno, ktoré im umožňuje zviditeľňovať divadelnú kultúru ako celok aj u tých, ktorí kultúru nenavštevujú. Okrem toho poskytujú konkrétne pracovné miesta a aj finančné zabezpečenie pre ľudí, ktorí na nich participujú, čím podporujú často prekarizovanú skupinu umelcov a kultúrnych pracovníkov.

Pri projektoch ako sú Dosky či Cena Akadémie tvorcov vnímam problém najmä v zdvojení divadelnej ceny, ktoré devalvuje výsledný efekt oboch (ktorá cena je tá CENA?). Dlhodobý je problém Dosiek s relevanciou niektorých hlasujúcich (v zmysle ich divadelnej skúsenosti, povolania a kvantity videných inscenácií počas sezóny), čo dáva tomuto oceneniu vizitku „nespravodlivého" ocenenia. Pri Cene Akadémie tvorcov zase vyvoláva otázky do akej miery by samotní tvorcovia mali vstupovať do procesu oceňovania (nie v zmysle reflexie, analýzy a vyjadrovania sa k umeniu, ale skôr v procesoch udeľovania cien), keď sú sami súčasťou veľmi úzkeho slovenského divadelného kruhu. Zároveň nie je veľmi jasné, či inscenácie, ktoré sú predmetom hodnotenia – teda tie, ktoré divadlá a súbory zaregistrovali - sú naozaj tými najlepšími, ktoré by mali byť ocenené. Nakoniec, útly kontext slovenskej kultúry, ktorý problematizuje otázky národného významu. Koľko festivalov, cien, divadiel, inscenácií kapacitne „unesie" slovenská scéna? A ktoré by mali mať stálu podporu? Mali by sme skôr uvažovať ako podporiť nové projekty, ktoré podporujú originalitu, diverzitu a aj „konkurenčné prostredie" alebo sa sústrediť na tie kľúčové, ktoré existujú niekedy aj na základe akejsi vnútornej zotrvačnosti? A pri reformovaní tých, ktoré existujú, máme vôbec nástroje, idey a financie ako ich posunúť vpred (napr. bližšie k medzinárodnému kontextu)?. 

3.) Ako by ste si predstavovali zabezpečenie týchto celoslovenských projektov? (Pomohol by nový podprogram v rámci FPÚ, z ktorého by boli financované? Ak áno/ nie prosím uveďte dôvod. Resp. aký iný model financovania si viete predstaviť? Viete si predstaviť pomoc divadelnej obce pri tomto projekte? Ak áno, tak akú?)

Viacročný garantovaný rozpočet (5 rokov) + možnosť získať ďalšie financie z rôznych podprogramov.

Podpora vo forme bonusov : úspešnosti kultúrneho manažovania týchto podujatí, napr. oceňovanie ich medzinárodných spoluprác, čerpania iných grantov ako národných, oceňovanie ich prínosu z hľadiska napredovania, progresu, ale zároveň aj podpora rôznych neumeleckých aspektov – inklúzia rôznych skupín obyvateľov, kroky k udržateľnosti (rôznych úrovní).

To všetko garantované na základe jasnej a dobre premyslenej koncepcie, ktorú si podujatia definujú na viac rokov a ktorú sa budú pokúšať napĺňať.  

5.) Na čo by nemala podpora takýchto podujatí a aktivít pri nastavovaní backroundu zabúdať? (napr. viacročná grantová podpora - prosíme doplniť)

Kompenzácia finančných výpadkov z dôvodov, na ktoré nemá samotné podujatie vplyv.

Flexibilita pri presúvaní rozpočtových položiek.

Finančné ohodnotenie pracovníkov.

Zabezpečenie finančných tokov do projektu, ako aj nastavenie záverečného vyúčtovania.

Snaha o rovnocennosť pri utváraní organizačných podmienok.

DOSTATOČNÝ ROZPOČET!

Ďakujeme. Bratislava 30. 6. 2021