09.06.2021

DISKUSIA - TÉMA: PROJEKTY CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU. PRÍSPEVOK - VYJADRENIE KND.

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK: list riaditeľovi FPU - Vyjadrenie Klubu nezávislých divadiel.

Vážený pán riaditeľ

 Dovoľte nám ako Klubu nezávislých divadiel, ktorý združuje viac ako 30 nezávislých divadelných subjektov na Slovensku, aby sme sa pripojili k vyjadreniu Akadémie divadelných tvorcov k projektu Ceny Akadémie. 

 Klub nezávislých divadiel sa sformoval práve na pôde Akadémie, vzišiel z nej a jeden zo silných impulzov na takéto prepojenie a vzájomnú komunikáciu bola mimo iné práve Cena Akadémie. Sme absolútne presvedčení, že v divadelnom umení všetko podstatné vzniká v živom a tvorivom dialógu. Ten prebieha medzi tvorcami, neskôr medzi publikom a hercami a mimoriadne dôležitý je aj dialóg tvorcov a kritikov, či odborníkov z kritickej platformy. Cena Akadémie jednak umožňuje všetkým divadlám na Slovensku, teda aj nám nezávislým, prihlásiť každoročne svoje inscenácie do projektu. Následne ich posudzujú odborné komisie a práve tu dochádza k mimoriadne dôležitej reflexií. Tento projekt, tak ako je koncipovaný, je v našej krajine celkom jedinečný a je nesmierne dôležité, aby bol zo strany MKSR, ale aj FPU pochopený a vnímaný ako prioritný. Aby sa nielen podarilo nájsť financie na aktuálny ročník, ale aby pre tento projekt a jemu podobné, vznikol nový grantový program prioritných projektov s významom pre celú umeleckú scénu, a aby projekty zaradené do tohto programu mohli získať viacročnú podporu. Je nešťastím, ak nie priamo hanbou, ak odborné komisie FPU musia z roka na rok znovu a znovu posudzovať, či slovenská divadelná scéna potrebuje odbornú kritickú reflexiu, akú jej poskytuje práve projekt Ceny Akadémie. Táto otázka by mala byť podľa nášho názoru zodpovedná jednoznačne už teraz a projekt by mal pre svoj rozvoj, rast  a kontinuitu získať možnosť uchádzať sa o viacročný grant. Veríme, že žiadame niečo, čo by malo byť aj celkom prirodzeným záujmom MKSR a FPU, ak majú záujem na tom, aby sa slovenská divadelná scéna rozvíjala a rástla. Jasným argumentom v prospech projektu Ceny Akadémie je počet inscenácií a divadiel, ktoré sa prihlásili do tohto ročníku po sezóne, ktorá prakticky neexistovala. Je teda zrejmé, že všetky prihlásené inscenácie vznikali v mimoriadne náročných podmienkach a je nesmierne dôležité, aby sa táto dobrá správa o tvorbe, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu stretla s ochotou, podporou a ocenením zo strany inštitúcií, ktoré majú prostriedky a možnosti projekt Ceny Akadémie podporiť, zachovať a rozvíjať jeho potenciál.

Za Klub Nezávislých divadiel

Jakub Nvota, štatutár