13.12.2020

Divadelná sezóna 2019/2020 z pohľadu Ceny Akadémie divadelných tvorcov - štatistiky

Vypracoval Ondrej Kaprálik s použitím interných materiálov Akadémie divadelných tvorcov, informácií od dramaturgov divadiel, webových stránok divadiel a elektronickej databázy Divadelného ústavu.

Súbežne s druhým kolom Ceny Akadémie divadelných tvorcov za sezónu 2018/2019 prebiehali aj prípravy na nasledujúci ročník. Prihlasovací proces zostal bez zmeny. Divadlá museli aj naďalej vyjadriť záujem o účasť na Cene ADT do určeného termínu a uviesť počet chystaných premiér v dotknutej sezóne (za účelom odhadnutia maximálneho možného počtu prihlásených inscenácií a od toho sa odvíjajúceho zabezpečenia financovania Ceny ADT).

Pôvodný harmonogram:

 • október 2019 – oslovenie divadiel, otvorenie prihlasovania do ďalšieho ročníka
  1. január 2020 – uzávierka prihlášok divadiel
  1. február 2020 – uzávierka prihlášok inscenácií, ktoré mali premiéru od začiatku sezóny do konca februára 2020
 • marec – jún 2020 – členovia komisií navštevujú prihlásené inscenácie
  1. apríl 2020 - uzávierka prihlášok inscenácií, ktoré mali premiéru od marca do apríla 2020
 • priebežne – individuálne schvaľovanie prihlášok inscenácií s premiérou od mája 2020 do konca sezóny
 • júl 2020 – vyhodnotenie 1. kola, oznámenie inscenácií, ktoré postúpili do druhého kola a stali sa tak inscenáciami nominovanými na Cenu ADT za sezónu 2019/2020
 • september – november 2020 - členovia vrcholovej komisie navštevujú nominované inscenácie
 • december 2020 – slávnostné vyhlásenie víťaznej inscenácie

Dňa 16.10.2019 Akadémia mailom rozoslala výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť v ďalšom ročníku Ceny všetkým divadlám, ktoré sa zúčastnili prvého ročníka, ďalej všetkým profesionálnym divadlám na Slovensku, na ktoré evidovala kontakt, alebo mali kontakt uvedený na svojej webstránke, ako aj všetkým členom a ďalším divadelným tvorcom s prosbou o informovanie divadiel. Na túto výzvu reagovalo a do určeného termínu 15.1.2020 sa záväzne prihlásilo 34 divadiel s potenciálom pre 51 inscenácií na prihlásenie. Po prvom z dvoch termínov na prihlásenie (28.2.2020) bolo záväzne prihlásených 29 inscenácií. Na základe výzvy členskej základni ADT a priameho oslovenia nových členov bolo zostavených 5 komisií pre prvé kolo Ceny 2019/2020 po päť členov. Súhrnne bolo v komisiách 21 členov Akadémie divadelných tvorcov, 3 osobnosti, ktoré spĺňajú podmienky pre členstvo, no z rôznych dôvodov sa rozhodli nestať sa členmi Akadémie, a 1 osobnosť (tesne) nespĺňajúca podmienky pre členstvo v ADT. Všetci nečlenovia ADT boli prerokovaní a schválení Prezídiom ADT.

Dňa 10.3.2020 vstúpil do platnosti zákaz verejných hromadných podujatí z dôvodu ochrany verejného zdravia, ktoré ohrozovala prvá vlna koronavírusovej pandémie. Projekt Ceny bol zmrazený a hodnotenie nebolo možné, keďže divadlá aj po čiastočnom uvoľnení opatrení až na vzácne výnimky do konca sezóny už nehrali. Dňa 7.6.2020 oslovila ADT mailom všetky prihlásené i neprihlásené divadlá so žiadosťou o vyjadrenie k navrhovanému záložnému plánu:

 • samotná Cena (v zmysle víťaznej inscenácie) udelená nebude;
 • uskutoční sa iba 1. kolo, v ktorom komisie vyberú v každom okruhu 2-3 inscenácie, ktoré budú mať nárok na označenie „Inscenácia nominovaná na Cenu Akadémie divadelných tvorcov za sezónu 2019/2020";
 • hodnotenie bude prebiehať v mesiacoch september a október 2020 (v špecifických prípadoch, napr. site specific inscenácii alebo netradičnej letnej prevádzky je možné po individuálnej dohode aj skoršie hodnotenie, za predpokladu, že sa nám podarí zabezpečiť členov komisií);
 • vyhlásenie výsledkov nominácií a písomný odborný výstup bude v polovici novembra 2020. Vzhľadom na prevažne pozitívne ohlasy ADT 29.6.2020 spustila projekt Ceny v prezentovanej obmedzenej podobe a vzhľadom na okolnosti anulovala všetky pôvodné prihlášky a otvorila prihlasovací proces nanovo. Do určeného termínu 15.8.2020 sa prihlásilo 27 divadiel (medzi nimi aj divadlá, ktoré pôvodne prihlásené neboli) s potenciálom pre 29 inscenácií na prihlásenie.

Začiatkom septembra 2020 začali pribúdať prípady infekcie koronavírusom vo zvýšenej miere, verejne sa začalo hovoriť o druhej vlne pandémie. To prinieslo viacero opatrení v oblasti verejného života, vrátane divadelného umenia. Tieto opatrenia sa spočiatku týkali predovšetkým meniaceho sa maximálneho dovoleného počtu divákov, až kým 15.10.2020 nevstúpil do platnosti úplný zákaz verejných hromadných podujatí (vrátane divadelných predstavení). Na neustále zmeny divadlá reagovali rôzne. Niektoré neotvorili vôbec, niektoré nasadzovali len tituly s menším obsadením (istý čas sa do maximálneho počtu prítomných osôb počítalo okrem divákov aj obsadenie a technický a obslužný personál, čo v mnohých prípadoch úplne znemožnilo verejné predstavenia, keďže už samotné personálne zabezpečenie predstavenia presahovalo povolený počet osôb), niektoré bojovali s nízkym záujmom divákov, niektoré podnikli kroky na presun do online priestoru. Časté zmeny nariadení a im sa prispôsobujúcej divadelnej prevádzky mali dopad aj na (už beztak oklieštený) projekt Ceny ADT. Od marca do (zatiaľ) novembra sa vystriedalo:

 • úplný zákaz divadelných predstavení
 • max. 50 osôb (bez personálu)
 • max. 50 osôb (vrátane personálu)
 • max. 1 osoba na 15 m2
 • max. 50 % kapacity hľadiska

Sledované divadlá (teda tie, ktoré sa prihlásili aspoň v jednej z výziev Akadémie) zrušili v sezóne 2019/2020 33 premiér (z celkového ohláseného počtu 90). 27 bolo presunutých na ďalšiu sezónu, 4 boli presunuté na neurčito a 2 projekty boli zrušené úplne. Možno teda konštatovať, že odstavenie divadelných prevádzok od marca do konca sezóny (s veľmi symbolickým uvoľnením opatrení na jej sklonku) zasiahlo tretinu plánovanej produkcie. Značná časť presunutých premiér i repríz na jeseň 2020 bojovala s problémami premenlivých opatrení, čoho dôsledkom bolo často nenasadzovanie personálne náročnejších titulov. Nedá sa nepozastaviť nad tým, že o divácky záujem núdza nebola (s výnimkou DJP Trnava, ktoré jediné hlásilo problémy v tomto smere).

Ďalej uvádzame Akadémií známe údaje o:

 • počte plánovaných premiér
 • počte uskutočnených premiér
 • počte presunutých premiér
 • vplyv na počet prihlásiteľných inscenácií do Ceny ADT
 • pôvodne a po zmene prihlásené inscenácie do Ceny ADT
 • dramaturgické plány divadiel a ich zmeny (ak ich divadlo poskytlo alebo bolo možné sa k týmto údajom dopátrať z verejných zdrojov)

Na záver pripájame komentáre dramaturgov, ktorí využili príležitosť vyjadriť sa k sezóne.

Atemi, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 0 Presunuté na neurčito: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 0

Prihlásené inscenácie - pôvodne: (projekt bez názvu)

Dramaturgický plán:

(projekt bez názvu – téma domáce násilie) réžia: Viktor Kollár Plánovaná premiéra: jar 2020 Projekt nebol realizovaný.

Bábkové divadlo Košice – scéna Jorik, Košice

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Slawomir Mrožek: TRI NOCI

Prihlásené inscenácie – po zmene: Slawomir Mrožek: TRI NOCI

Dramaturgický plán:

Slawomir Mrožek: TRI NOCI réžia: József Czajlik Premiéra: 20. októbra 2019

Bábkové divadlo Žilina

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 3 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Zrušené: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Jana Šrámková, Katarína Aulitisová: Filemon alebo OzlomKŔŔK domov

Prihlásené inscenácie – po zmene: Jana Šrámková, Katarína Aulitisová: Filemon alebo OzlomKŔŔK domov

Dramaturgický plán:

Jana Šrámková, Katarína Aulitisová: Filemon alebo OzlomKŔŔK domov réžia: Katarína Aulitisová Premiéra: 18. októbra 2019

Martin Kukučín, Marián Pecko: NEPREBUDENÝ réžia: Marián Pecko Plánovaná premiéra: 13. marca 2020 Uskutočnená premiéra: 4. septembra 2020

SNEHULIENKA réžia: Šimon Spišák Plánovaná premiéra: 15. mája 2020 Projekt nebol realizovaný.

Divadlo A. Duchnoviča, Prešov

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 3 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 2 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Vladimír Hurban Vladimírov: ZNÁMY NEZNÁMY

Prihlásené inscenácie – po zmene: Vladimír Hurban Vladimírov: ZNÁMY NEZNÁMY

Dramaturgický plán:

Vladimír Hurban Vladimírov: ZNÁMY NEZNÁMY Réžia: Anton Korenči Premiéra: 18. októbra 2019

Marko Lukyč Kropyvnyckyj: OSTALI HLUPÁKMI Réžia: Terézia Mindošová Premiéra: 6. decembra 2019

(neurčený titul) Réžia: (neznáme) Premiéra: 3. apríla 2020 Premiéra presunutá na neznámy termín.

Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 5 (z toho jedna obnovená) Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 4 (z toho jedna obnovená) Presunuté na sezónu 2020/2021: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Savyon Liebrecht: BANALITA LÁSKY Anna Saavedra: DOM

Prihlásené inscenácie – po zmene: Anna Saavedra: DOM

Dramaturgický plán:

Peter Jaroš - Martin Kákoš - Vašo Patejdl - Kamil Peteraj: TISÍCROČNÁ VČELA (obnovená premiéra) réžia: Martin Kákoš Premiéra: 14. septembra 2019 (veľká sála)

Savyon Liebrecht: BANALITA LÁSKY réžia: Marián Pecko Premiéra: 22. a 23. novembra 2019 (štúdio)

Mariana Luteránová, Ján Luterán: ROBIN HOOD réžia: Ján Luterán Premiéra: 17. januára 2020 (veľká sála)

Anna Saavedra: DOM Réžia: Marián Amsler Premiéra: 6. a 7. marca 2020 (štúdio)

Jane Austenová, Ľubomír Vajdička: LÁSKA SLEČNY ELLIOTOVEJ réžia: Ľubomír Vajdička Plánovaná premiéra: 24. apríla 2020 Uskutočnená premiéra: 12. septembra 2020

Divadlo Aréna, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 4 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 4 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 2

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Eugene Ionesco: Lekcia

Prihlásené inscenácie – po zmene: žiadne

Dramaturgický plán:

Thomas Vinterberg / Mogens Rukov: Na mol réžia: Juraj Bielik Premiéra: 7.októbra 2019

Eugene Ionesco: Lekcia réžia: Rastislav Ballek premiéra: 25. októbra 2019

Ulrich Hub: Zvieratká na letisku réžia: Juraj Bielik Premiéra: 8. decembra 2019

Viliam Klimáček: Holokaust réžia: Rastislav Ballek Premiéra: 24. februára 2020

Divadlo Astorka Korzo ´90, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 4 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Presunuté na sezónu 2020/2021: 3 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: N.V. Gogoľ: REVÍZOR

Prihlásené inscenácie – po zmene: N.V. Gogoľ: REVÍZOR Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože aj keď bola pôvodne nasadená, plánované reprízy pripadli na obdobie úplného zákazu verejných hromadných podujatí. Dvaja členovia príslušnej komisie inscenáciu zhliadli mimo sledovaného obdobia. Dramaturgický plán:

N.V. Gogoľ: REVÍZOR réžia: Łukasz Kos Premiéra: 13. novembra 2019

Arthur Miller: POHĽAD Z MOSTA réžia: Ondrej Spišák Plánovaná premiéra: jar 2020 Uskutočnená premiéra: 16. septembra 2020

Ladislav Grosman: NEVESTA réžia: Juraj Nvota Plánovaná premiéra: jar 2020 Presunuté na neurčito.

(neznámy titul) réžia: (neznáme) Plánovaná premiéra: (neznáme)

Divadlo Jána Palárika, Trnava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 7 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 5 Presunuté na sezónu 2020/2021: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 3 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 2

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Matúš Bachynec: MATKY Andrej Kalinka: TEMPERAMENTY

Prihlásené inscenácie – po zmene: Matúš Bachynec: MATKY Andrej Kalinka: TEMPERAMENTY Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená.

Dramaturgický plán:

Matúš Bachynec: MATKY réžia: Matúš Bachynec premiéra: 28. augusta 2019

Michal Baláž: NEMÁ TRIEDA réžia: Adriana Totíková premiéra: 28. augusta 2019

August Strindberg: TANEC SMRTI réžia: Rastislav Ballek premiéra: 4. októbra 2019

Andrej Kalinka: TEMPERAMENTY réžia: Andrej Kalinka premiéra: 13. augusta 2019

A. N. Ostrovskij: LES réžia: Vladimír Strnisko premiéra: 7. februára 2020

Martin Crimp: MIZANTROP réžia: Juraj Bielik Plánovaná premiéra: 9. apríla 2020

Dano Majling, Samo Marec: FUTBAL réžia: Juraj Bielik Plánovaná premiéra: 4. júna 2020

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 6 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 3 Presunuté na sezónu 2020/2021: 2 Presunuté na sezónu 2021/2022: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: János Háy: ŠTEŇA

Prihlásené inscenácie – po zmene: János Háy: ŠTEŇA Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože aj keď bola pôvodne nasadená, plánované reprízy pripadli na obdobie úplného zákazu verejných hromadných podujatí. Traja členovia príslušnej komisie inscenáciu zhliadli mimo sledovaného obdobia.

Dramaturgický plán:

János Háy: ŠTEŇA réžia: Michal Náhlík Slovenská premiéra: 20. septembra 2019 na Malej scéne DJZ

Peter Stone/ Jule Styne / Bob Merill: SUGAR réžia: Michal Náhlík Premiéra: 22. november 2019 v Historickej budove DJZ William Goldman: MISERY réžia: Michal Náhlík Slovenská premiéra: 21. február 2020 na Malej scéne DJZ

Božena Slančíková – Timrava: ŤAPÁKOVCI réžia: Alena Lelková Pôvodne plánovaná premiéra: 27. marec 2020 v Historickej budove DJZ Uskutočnená premiéra: 4. september 2020

David Seidler: KRÁĽOVA REČ réžia: Jakub Nvota Pôvodne plánovaná slovenská premiéra: 22. máj 2020 v Historickej budove DJZ Nový termín premiéry: október 2021

Michal Náhlík: MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK réžia: Michal Náhlík Pôvodne plánovaná premiéra: 31. máj 2020 na Veľkej scéne DJZ Uskutočnená premiéra: 6. september 2020

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 3 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 2 (z toho jedna interne) Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Zrušené: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Marie Nováková: TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC

Prihlásené inscenácie – po zmene: Marie Nováková: TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože hoci bola nasadená, umelecký súbor mal v jej termíne nariadenú karanténu z dôvodu pozitívnych testov externých účinkujúcich.

Dramaturgický plán:

Marie Nováková: TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC Réžia: Ivo Kristián Kubák Premiéra: 21. februára 2020

Dorota Maslowska: DVAJA ÚBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY réžia: Ľuboslav Majera Plánovaná premiéra: 3. apríla 2020, ŠTÚDIO DJGT Interná premiéra: 12. júna 2020 Uskutočnená verejná premiéra: 4. septembra 2020

Ferko Urbánek - Svetozár Sprušanský: SRDCOVKY Réžia: Svetozár Sprušanský Plánovaná premiéra: 5. júna 2020, otvorenie 47. ročníka festivalu ZHZ Projekt nebol realizovaný.

FESTIVAL ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ Plánovaný dátum konania: od 5. do 21. júna 2020 Koncepcia ZHZ - pocta Roku slovenského divadla, bola podporená grantom FPU. Žiadosť o zachovanie grantu FPU pri presune danej koncepcie ZHZ na rok 2021 nebola schválená. Posun bol možný len v rámci kalendárneho roku 2020 a vzhľadom na exteriérový charakter festivalu ZHZ to nebolo možné.

Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 2 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD

Prihlásené inscenácie – po zmene: Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená.

Dramaturgický plán:

Marie Jones: FLY ME TO THE MOON Réžia: Klaudyna Rozhin Premiéra: 6. júla 2019

Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD Réžia: Klaudyna Rozhin Premiéra: 6. júla 2019

Divadlo Na peróne, Košice

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 2 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: (nezistené) Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: žiadne

Prihlásené inscenácie - pôvodne: (nespresnená inscenácia) Prihlásené inscenácie – po zmene: žiadne – divadlo prihlášku stiahlo

Dramaturgický plán:

CARD GAME Réžia: (nezistené) Plánovaná premiéra: marec 2020 Uskutočnená premiéra: (nezistené)

(nezistený titul) Réžia: (nezistené) Plánovaná premiéra: (nezistené) Uskutočnená premiéra: (nezistené)

Divadlo NUDE, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 2 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Jana Smokoňová, Veronika Malgot: ANDY! TO BE SEEN

Prihlásené inscenácie – po zmene: Jana Smokoňová, Veronika Malgot: ANDY! TO BE SEEN Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože aj keď bola pôvodne nasadená, plánované reprízy pripadli na obdobie úplného zákazu verejných hromadných podujatí.

Dramaturgický plán:

Jana Smokoňová, Veronika Malgot: ANDY! TO BE SEEN Réžia: Jana Smokoňová, Veronika Malgot Premiéra: 18. februára 2020

(neznámy titul) réžia: (neznáme) Plánovaná premiéra: (neznáme)

Divadlo Pôtoň, Bátovce

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 0 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 0

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Divadlo Pôtoň a Horácke divadlo Jihlava: SWINGAŘI A POTÁPKY

Dramaturgický plán:

Divadlo Pôtoň a Horácke divadlo Jihlava: SWINGAŘI A POTÁPKY réžia: Iveta Ditte Jurčová Plánovaná premiéra: 2. mája 2020 Preložené na neurčito.

Divadlo Prvý plán, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 2 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Presunuté na neurčito: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Michal Belej, Daša Krištofovičová: SMÚTOK V SRDCI, FALAFEL V PLACKE

Prihlásené inscenácie – po zmene: Michal Belej, Daša Krištofovičová: SMÚTOK V SRDCI, FALAFEL V PLACKE

Dramaturgický plán:

Michal Belej, Daša Krištofovičová: SMÚTOK V SRDCI, FALAFEL V PLACKE Réžia: Daša Krištofovičová Premiéra: 27. januára 2020

Michal Belej: DEKLARÁCIA ZÁVISLOSTI réžia: Daša Krištofovičová Plánovaná premiéra: 25. apríla 2020 Presunuté na neurčito.

Divadlo Thália, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 4 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 3 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Faragó Béla-Forgács Miklós-Czajlik József: Dnes už nikam nejdeš (poviem to piesňou)

Prihlásené inscenácie – po zmene: Faragó Béla-Forgács Miklós-Czajlik József: Dnes už nikam nejdeš (poviem to piesňou) Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená. Jeden člen príslušnej komisie inscenáciu zhliadol mimo sledovaného obdobia.

Dramaturgický plán:

Márai Sándor: Kaland - Dobrodružstvo Réžia: Sándor Beke Premiéra: 10. októbra 2019

Faragó Béla-Forgács Miklós-Czajlik József: Dnes už nikam nejdeš (poviem to piesňou) Réžia: József Czajlik Premiéra: 12. decembra 2019

Mikszáth Kálmán: Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou Réžia: Sándor László Premiéra: 20. februára 2020

Darvas Benedek-Pintér Béla: Sedliacka opera Réžia: Karol Rédli Plánovaná premiéra: 23. apríla 2020 Uskutočnená premiéra: 29. októbra 2020

Divadlo Yarmat, Dolné Orešany

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: žiadna Divadlo pôvodne nevyužilo možnosť sa prihlásiť.

Prihlásené inscenácie – po zmene: Dušan Vicen: DIAGNÓZA DNO Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože aj keď bola nasadená, hracie termíny sa následne rušili.

Dramaturgický plán:

Dušan Vicen: DIAGNÓZA DNO réžia: Dušan Vicen Premiéra: 13. septembra 2019

Divadlo z pasáže, Banská Bystrica

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: divadlo odvolalo prihlášku

Prihlásené inscenácie - pôvodne: NORMA

Dramaturgický plán:

NORMA réžia: Monika Kováčová Premiéra: 5. decembra 2019

Hlava98, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 0 Presunuté na neurčito: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 0

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Daniel Keyes: KVETY PRE ALGERNONA

Prihlásené inscenácie – po zmene: žiadne

Dramaturgický plán:

Daniel Keyes: KVETY PRE ALGERNONA réžia: Michal Vyskočáni premiéra: jar 2020 

Jókaiho divadlo, Komárno

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 4 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 2 Presunuté na sezónu 2020/2021: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2

Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: žiadne – divadlo po zmene podmienok odvolalo prihlášku

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Divadlo Pôtoň a Horácke divadlo Jihlava: SWINGAŘI A POTÁPKY

Dramaturgický plán:

Miroslav Krleža: PÁNI GLEMBAYOVCI réžia: Martin Huba Premiéra: 18. októbra 2019

Georges Feydau: CHROBÁK V HLAVE réžia: Martin Huba Premiéra: 18. októbra 2019

Anna Ester Szilágyi: MILUJ SA, NEBOJUJ! réžia: Iván Hargitai Plánovaná premiéra: 27. marca 2020 Uskutočnená premiéra: 13. septembra 2020

Zsigmond Móric: PRÍBUZNÍ réžia: Attila Béres Plánovaná premiéra: 15. mája 2020 Presunuté na neurčito.

KADU, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 0 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2

Z dôvodu komunikačného nedorozumenia nebolo KADU umožnené prihlásiť inscenáciu Nevera v prvom ročníku Ceny ADT. Pre nápravu tejto chyby prezídium umožnilo prihlásenie v nasledujúcej sezóne.

Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Ingmar Bergman, Matúš Bachynec: NEVERA Matúš Bachynec: MILADA

Prihlásené inscenácie – po zmene: Ingmar Bergman, Matúš Bachynec: NEVERA Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená do programu. Jeden člen príslušnej komisie inscenáciu zhliadol mimo sledovaného obdobia.

Dramaturgický plán:

Matúš Bachynec: MILADA réžia: Matúš Bachynec Plánovaná premiéra: máj 2020 vo Zvolene Uskutočnená premiéra: 3. októbra 2020 v SND

Malá scéna STU, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Seneca: OIDIPUS

Prihlásené inscenácie – po zmene: žiadne – divadlo po zmene podmienok odvolalo prihlášku

Dramaturgický plán:

Seneca: OIDIPUS réžia: Štefan Korenči Premiéra: 20. novembra 2019

Mestské divadlo Actores, Rožňava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 2 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Tatiana Masníková a kol.: FRANZ W.

Prihlásené inscenácie – po zmene: Tatiana Masníková a kol.: FRANZ W. Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená.

Dramaturgický plán:

Tatiana Masníková a kol.: FRANZ W. réžia: Tatiana Masníková premiéra: 5. novembra 2019

Tatiana Masníková: STROJ ČASU réžia: Tatiana Masníková Uskutočnená premiéra: 13. septembra 2020

Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 3 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 2 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1

Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: žiadne – divadlo po zmene podmienok odvolalo prihlášku

Prihlásené inscenácie - pôvodne: George Tabori: MEIN KAMPF

Prihlásené inscenácie – po zmene: žiadne – divadlo po zmene podmienok odvolalo prihlášku Jeden člen príslušnej komisie inscenáciu zhliadol mimo sledovaného obdobia ešte predtým, ako došlo k stiahnutiu prihlášky.

Dramaturgický plán:

Ľuba Lesná: ANTIKVARIÁT réžia: Viera Dubačová premiéra: 17. decembra 2019

George Tabori: MEIN KAMPF réžia: Michal Vajdička Premiéra: 11. februára 2020

(neznámy titul) réžia: (neznáme) Plánovaná premiéra: (neznáme)

Mestské divadlo Žilina, Žilina

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: (neznáme) Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: (neznáme) Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: žiadne

Prihlásené inscenácie – po zmene: Miklós Forgács: BEZZUBATÁ

Dramaturgický plán:

(nezistené)

Nové divadlo, Nitra

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 2 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Šimon Spišák: KOCÚR V ČIŽMÁCH

Prihlásené inscenácie – po zmene: Šimon Spišák: KOCÚR V ČIŽMÁCH

Dramaturgický plán:

Šimon Spišák: KOCÚR V ČIŽMÁCH réžia: Šimon Spišák premiéra: 23. novembra 2019

Stefan Canev: DRUHÁ SMRŤ JANY Z ARCU réžia: Martin Geišberg Plánovaná premiéra: jún 2020 Nový termín premiéry: január 2021

OZ Vlnoplocha, Banská Štiavnica

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Klára Jakubová, Mila Dromovich: KOSMOPOL

Prihlásené inscenácie – po zmene: Klára Jakubová, Mila Dromovich: KOSMOPOL

Dramaturgický plán:

Klára Jakubová, Mila Dromovich: KOSMOPOL réžia: Klára Jakubová, Mila Dromovich Premiéra: 21. septembra 2019

per. ART, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Irena Brežná, Zuzana Uličianska: NEVĎAČNÁ CUDZINKA

Prihlásené inscenácie – po zmene: Irena Brežná, Zuzana Uličianska: NEVĎAČNÁ CUDZINKA

Dramaturgický plán:

Irena Brežná, Zuzana Uličianska: NEVĎAČNÁ CUDZINKA réžia: Adriana Totíková Premiéra: 20. decembra 2019

Prešovské národné divadlo, Prešov

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Michaela Zakuťanská: JAHODOVÉ POLIA

Prihlásené inscenácie – po zmene: Michaela Zakuťanská: JAHODOVÉ POLIA Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená do programu. Jeden člen príslušnej komisie inscenáciu zhliadol mimo sledovaného obdobia.

Dramaturgický plán:

Michaela Zakuťanská: JAHODOVÉ POLIA réžia: Zoja Zupková Premiéra: 19. októbra 2020

Príchod Godota, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: I. Vyrypajev: BYTIE 2

Prihlásené inscenácie – po zmene: I. Vyrypajev: BYTIE 2 Inscenácia mala premiéru tesne pred prvým zákazom hromadných podujatí a reprízu začiatkom septembra, za uvoľnených opatrení. Inscenáciu sa podarilo zhliadnuť trom členom príslušnej komisie.

Dramaturgický plán:

I. Vyrypajev: BYTIE 2 réžia: Petra Fornayová Premiéra: 3. marca 2020 v Štúdiu 12

Radošinské naivné divadlo, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: žiadna Divadlo pôvodne nevyužilo možnosť sa prihlásiť.

Prihlásené inscenácie – po zmene: Stanislav Štepka: MUŽSKÉ ODDELENIE Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená do programu. Jeden člen príslušnej komisie inscenáciu zhliadol mimo sledovaného obdobia.

Dramaturgický plán:

Stanislav Štepka: MUŽSKÉ ODDELENIE réžia: Juraj Nvota Premiéra: 22. novembra 2019

Slovenské komorné divadlo, Martin

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 4 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 2 Presunuté na sezónu 2020/2021: 1 Presunuté na neurčito: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Ladislav Fuks/ Daniel Majling: SPAĽOVAČ MŔTVOL George Orwell/ Duncan Macmillan, Robert Icke: 1984

Prihlásené inscenácie – po zmene: George Orwell/ Duncan Macmillan, Robert Icke: 1984 Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože bola niekoľkokrát nasadená a následne zrušená. Jeden člen príslušnej komisie inscenáciu zhliadol mimo sledovaného obdobia.

Dramaturgický plán:

Jan Antonín Pitínský: MATKA réžia: Lukáš Brutovský Premiéra: 8. novembra 2019

George Orwell/ Duncan Macmillan, Robert Icke: 1984 réžia: Rastislav Ballek Premiéra: 31. januára 2020

Ladislav Fuks/ Daniel Majling: SPAĽOVAČ MŔTVOL réžia: Ján Luterán Plánovaná premiéra: 27. marca 2020 Uskutočnená premiéra: 18. septembra 2020

Albert Camus: SPRAVODLIVÍ réžia: Lukáš Brutovský Plánovaná premiéra: 5. júna 2020 Inscenácia je presunutá na neurčito.

Slovenské národné divadlo – činohra, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 7 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 4 Presunuté na sezónu 2020/2021: 3 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 3 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 2

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Jiří Havelka: Dnes večer nehráme Michail Afanasievič Bulgakov, SKUTR. Divadelný román

Prihlásené inscenácie – po zmene: Jiří Havelka: Dnes večer nehráme Michail Afanasievič Bulgakov, SKUTR. Divadelný román Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená. Dvaja členovia príslušnej komisie inscenáciu zhliadli mimo sledovaného obdobia.

Dramaturgický plán:

Jiří Havelka: Dnes večer nehráme Réžia: Jiří Havelka premiéra: 26. októbra 2019

Henry Lewis, Janathan Sayer, Henry Shields: Celé zle Réžia: Michal Vajdička premiéra: 9. novembra 2019 Michail Afanasievič Bulgakov, SKUTR. Divadelný román Réžia: SKUTR premiéra: 1. februára 2020

Jozef Gregor Tajovský / Gabriela Preissová: Hriech / Jej pastorkyňa Réžia: Matúš Bachynec Interná premiéra: 2. apríla 2020 Uskutočnená verejná premiéra: 12. septembra 2020

Jozef Hollý: Kubo Réžia: Lukáš Brutovský Interná premiéra: 4. apríla 2020 Uskutočnená verejná premiéra: 19. septembra 2020

Johan Wolfgang von Goethe: Torquato Tasso réžia: Jan Antonín Pitínský Plánovaná premiéra: 30. mája 2020 Presunuté na neznámy termín.

Scény zo života (Ingmara Bergmana) (pracovný názov) Autor: Ingmar Bergman Réžia: Roman Polák Plánovaná premiéra: 6. júna 2020 Presunuté na neznámy termín.

Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 5 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 5 (dve v letnom termíne) Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 2

Prihlásené inscenácie - pôvodne: žiadne – divadlo nezaslalo prihlášku

Prihlásené inscenácie – po zmene: žiadne – divadlo nezaslalo prihlášku

Dramaturgický plán:

Möderndorfer Vinko: KRÁSNE JE V TATRÁCH Réžia: Michal Babiak premiéra: 27. septembra 2019

Vladimír Hurban Vladimírov: BOJ Réžia: Michal Babiak premiéra: 30. septembra 2019

Ivan STODOLA: Marína Havranová Réžia: Emil Spišák premiéra: 14. decembra 2019

Martin Kukučín: NEPREBUDENÝ Réžia: Michal Babiak Uskutočnená verejná premiéra: 14. júla 2020

J. G. Tajovský: MAMKA PÔSTKOVÁ Réžia: Michal Babiak Uskutočnená verejná premiéra: 14. júla 2020

Štátne divadlo Košice – činohra, Košice

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 5 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 3 (z toho jedna interne) Presunuté na sezónu 2020/2021: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 2 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: George Bernard Shaw – PYGMALION

Prihlásené inscenácie – po zmene: George Bernard Shaw – PYGMALION Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože aj keď bola pôvodne nasadená, plánované reprízy pripadli na obdobie úplného zákazu verejných hromadných podujatí.

Dramaturgický plán:

George Bernard Shaw – PYGMALION réžia: Martin Čičvák Premiéra: 8. novembra 2019 (Historická budova)

Marcel Děkanovský – SPIN Réžia: Michala Hadušovská Plánovaná premiéra: 14. novembra 2019 (Malá scéna) Pozn.: premiéra k 30. výročiu nežnej revolúcie bola zrušená, inscenáciu SPIN nahradila nová inscenácia s názvom Václav Havel: List Gustávovi Husákovi + Hovory s.., ktorá sa uskutočnila v plánovanom termíne

Václav Havel: List Gustávovi Husákovi + Hovory s… Réžia: Martin Čičvák Premiéra: 14. novembra 2019 (Malá scéna)

Hana Naglik– Jurgova Hana Réžia: Alena Lelková Premiéra: 24. januára 2020 (Malá scéna)

Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž: Borodáč alebo Tri sestry Réžia: Júlia Rázusová Plánovaná premiéra: 3. apríla 2020 (Historická budova) Uskutočnená interná premiéra: 3. júna 2020 Plánovaný nový termín verejnej premiéry: 25. septembra 2020 Nový termín premiéry: zatiaľ nestanovený

Roland Schimmelpfennig: Čierna voda Réžia: Branislav Mazúch Plánovaná premiéra: 5. júna 2020 (Malá scéna) Plánovaný nový termín premiéry: 13. novembra 2020 Uskutočnená premiéra: 28. novembra 2020

Teatro Colorato, Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: žiadna Divadlo pôvodne nevyužilo možnosť sa prihlásiť.

Prihlásené inscenácie – po zmene: Zdenka Pašuthová: BEJBY BAJBL BAND Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená do programu.

Dramaturgický plán:

Zdenka Pašuthová: BEJBY BAJBL BAND réžia: Peter Weinciller Premiéra: 24. júla 2020

Ticho a spol., Bratislava

Plánovaný počet premiér za sezónu 2019/2020: 1 Počet uskutočnených premiér za sezónu 2019/2020: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie - pôvodne: 1 Nárok na počet inscenácií na prihlásenie – po zmene: 1

Prihlásené inscenácie - pôvodne: Zuzana Križková: PÁN Q A JEHO DON QUIJOTE

Prihlásené inscenácie – po zmene: Zuzana Križková: PÁN Q A JEHO DON QUIJOTE Členovia príslušnej komisie nemali možnosť inscenáciu zhliadnuť v sledovanom období september-október, pretože nebola nasadená. Jeden člen príslušnej komisie inscenáciu zhliadol mimo sledovaného obdobia.

Dramaturgický plán:

Zuzana Križková: PÁN Q A JEHO DON QUIJOTE Réžia: Robo Horňák premiéra: 30. novembra 2019

J. Chalupka: Doplňujúce poznámky k špecifikám Roku slovenského divadla v DJGT

Dobre rozbehnutá 71. sezóna DJGT pokračovala premiérou imerznej inscenácie Tichá noc, tmavá noc vo februári 2020. Pre základné princípy imerzie („vtiahnutie“), keď sú herci a diváci v bezprostrednom kontakte v netypických (často komorných) divadelných priestoroch sa podarilo bezproblémovo odprezentovať iba prvý blok inscenácií. Opatrenia krízového štábu zastavili ďalšie naplánované reprízy. Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVD-19 potom na dva mesiace prerušili aj skúšobný proces hry Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky s hosťujúcim režisérom zo Srbska Ľ. Majerom. Medzitým sa intenzívny kontakt divadla s divákmi presunul do online priestoru. Po následnom uvoľnení opatrení v máji a júni Divadlo JGT pripravilo exteriérovú verziu inscenácie MANDRAGORA, ktorá bola symbolicky uvedená na zvolenskom námestí v piatok 5. júna, v deň plánovaného začiatku 47. ročníka festivalu Zámocké hry zvolenské. Premenlivé a daždivé počasie podporilo vzájomnú súdržnosť a túžbu po živom divadle a umocnilo čaro renesančnej hry, ktorá bola spoločnou bodkou za 71. sezónou.

Na začiatku 72. sezóny DJGT v priebehu augusta, súbežne s naštudovaním Polnočnej omše, spustilo divadlo proces oprašovacích a preobsadzovacích skúšok. Inscenácia Tichá noc, tmavá noc bola zaradená do hlavného programu 29. ročníka prestížneho Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (Územie étos). Kvôli autenticite umeleckého zážitku mal do Zvolena 30. septembra z Nitry prísť autobus s divákmi. Oprašovacie skúšky za účasti českého režiséra I. K. Kubáka boli naplánované v dňoch 21. – 25. septembra. Po prvom dni skúšania museli však byť prerušené pre pozitívne testovaných (COVID-19) účinkujúcich externých hercov. Celý umelecký súbor musel podľa pokynov RUVZ zostať v karanténe, a preto nebolo možné odohrať na festivale Divadelná Nitra ani inscenáciu Polnočná omša 27. septembra, ktorá bola vybratá usporiadateľom na tento festival ako náhradný titul. V súčasnosti umelecký súbor Divadla Jozefa Gregora Tajovského chystá inscenované čítanie hry A. Kurejčíka Urazení. Bielo(r)usko v réžii umeleckého šéfa P. Palika. DJGT tiež bude tradične participovať na podujatí Noc divadiel podľa aktuálnych možností a opatrení. V pravidelnom kontakte s divákmi momentálne pokračujeme prostredníctvom internetu a sociálnych sietí, predovšetkým formátu Spoza opony, v ktorom zachytávame aktuálne dianie na javisku i vôkol neho.

Matej Truban, Bábkové divadlo Žilina:

Špecifikom divadelnej sezóny 2019/ 2020 a 2020/2021 je nestálosť. Dramaturgický plán Bábkového divadla Žilina narazil podobne ako plány ostatných európskych divadiel na dopady pandémie. Tak sa stalo, že plánovaná premiéra inscenácie Neprebudený v réžii Mariána Pecka sa uskutočnila v súčasnej sezóne 2020/2021 (4. 9. 2020), pričom tretia inscenácia v poradí- Snehulienka v réžii Šimona Spišáka- sa svojej realizácie nedočkala vôbec. Počas divadelnej sezóny 2019/2020 teda pribudla do repertoáru BDŽ iba jedna inscenácia, Filemon alebo OzlomKŔŔK domov. Dramaturgia divadla reagovala na komplikované podmienky originálnymi projektami. Umelecký šéf Michal Németh vymyslel koncept s názvom Bábkaranténa. Divákom prostredníctvom online prenosu sprístupnil nielen inscenácie z repertoáru, ale aj originálne videá, ktoré pripravovali herci zo súboru BDŽ, využívajúc pritom zaujímavé a nekonvenčné bábkarské postupy. Vedúci pracovníci BDŽ sa po uvoľnení opatrení z prvej vlny pandémie rozhodli, že divadelné prázdniny budú viac divadelné, ako prázdniny; nový dramaturg Matej Truban pripravil spoločne s ostatnými pracovníkmi koncept Bábkač v záhrade, ktorého obsahom boli 4 originálne inscenácie prezentované v novej záhrade počas mesiaca júl. Súčasťou boli jedinečné výtvarné inštalácie, dodávajúce exteriéru zaujímavú podobu. Inštalácie vytvoril dramaturg spoločne s výtvarníkom Jurajom Poliakom. Pozostávali z objektov, rekvizít a častí divadelnej scény, ktoré boli kedysi súčasťou starých inscenácií patriacich do repertoáru BDŽ. Ku dňu 11.11. 2020 sa v divadle pracuje na realizácii novej inscenácie Pinokio v réžii Gejzu Dezorza. Divadlo tiež aktívne pracuje na príprave projektov menšieho i väčšieho rozsahu, ktorých realizácia prebehne v nasledujúcich mesiacoch a rokoch (Artúr, Publikácia k 70. výročiu BDŽ, inscenácia Smelý Zajko, inscenácia Zelená krajina, Bábková Žilina 2021 a.i.).