07.06.2021

DISKUSIA - TÉMA: Potreba systematickej podpory významných celoslovenských projektov. - OTVORENIE DISKUSIE.

Otvoreným listom podporeným mnohými zriaďovanými a nezávislými divadlami i jednotlivými osobnosťami Vás vyzývame jednak na podporu projektu Ceny Akadémie, ale i na v liste avizovanú diskusiu aj o iných o projektoch celoslovenského významu. Podpísať list budete môcť v krátkej dobe na portály Moje petície, link prinesieme na našom FB. Do diskusie sa dá momentálne zapojiť zaslaním príspevku mailom na akademia@adt-theatre.sk, tieto uverejníme TU na www.adt-theatre.sk. V krátkom čase však otvoríme i iné možnosti. - Všetkým, ktorí podporili Cenu Akadémie i diskusiu ďakujeme! Je povzbudivé cítiť, že naša komunita sa zobúdza z ľahostajnosti...! - Úprimne - skvelý pocit.

„Vážení divadelníci,
predstavitelia divadelných inštitúcií a združení,
tvorkyne a tvorcovia,

prosíme Vás o vyjadrenie podpory Akadémii divadelných tvorcov a Cene Akadémie svojím podpisom či písomným vyjadrením.“

Tak začínal otvorený list Akadémie, keď sme po úspešnom 1. ročníku na Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/19 dostali pridelených v januári 2020 z FPU len 5000 €, čiže 1/5 potrebnej podpory.

– Ohlasy, ktoré sme na výzvu vtedy dostali, sa niesli v duchu:

„Plne podporujem aktivity Akadémie divadelných tvorcov a to najmä jej profesionálny, odborný a transparentný prístup k hodnoteniu inscenácií. Odborná, ale aj laická verejnosť tak môže s plnou vážnosťou akceptovať udelenú Cenu Akadémie.“ Doc. J. Letenay, dekan Divadelnej fakulty VŠMU

„Plne podporujem všetky aktivity Akadémie divadelných tvorcov, pretože nebývalým spôsobom prispela k reflexii a rozvoju divadelného umenia na Slovensku. Rovnako pozitívne hodnotím aj vznik Ceny Akadémie. Pri jej vyhodnocovaní Akadémia divadelných tvorcov prejavila vysokú mieru odbornosti, transparentnosti a názorovej plurality.“ Doc. Peter Palik, ArtD., divadelný režisér

„Ide o inštitúciu, ktorá chýbala, a ktorej sa darí divadelníkov spájať a posilňovať tak cech dramatických umelcov.“ Juraj Nvota, režisér

„Neexistencia čohosi obdobného ako ADT, ako aj skutočne relevantného divadelného ocenenia, boli už roky pálčivým problémom. Konečne sa to mení. Či…?!“ Ivan Martinka, herec, autor, režisér

Táto posledná otázka padla teda v januári, v marci prišla pandémia, proces diskusie na túto tému sa pozastavil. No v rámci realizácie Ceny sme sa nevzdali, a aj v 2. ročníku v sezóne 2019/2020 (za pomoci Literárneho fondu) sme priniesli reflexie a dokonca aj „zamyslenia na tému Divadlo v korone, korona v divadle“, z pera viacerých členov komisií. – Tieto výstupy boli prijaté nielen ako inšpiratívne, ale stretli sa s mimoriadnym ohlasom aj v novinárskej obci:

„Druhý ročník projektu ceny akadémie ukázal inú podobu ceny ako úspešný predchádzajúci, no s porovnateľným významom pre obraz doby, keď je problémom dostať sa na živé divadelné alebo iné kultúrne podujatie. V rámci reflexie divadla priniesol konkrétne a jedinečné výstupy v podobe rozsiahlych textov. Aj tieto prvé malé kroky potvrdzujú zmysel iniciatív, s ktorými Akadémia divadelných tvorcov ako platforma od začiatku svojej existencie v roku 2018 prichádza.“ A. Balogh, https://dennikn.sk/2198730/ocenenie-akademie-in-memoriam-zuzane-bakosovej-hlavenkovej/?ref=list     

Vážení kolegovia,
dnešným otvoreným listom by sme chceli nadviazať na zastavený predpandemický proces diskusie. Náš list sa začína podobne – „prosíme o podporu“… (len suma pridelená FPU v roku 2021 sa rovná 0 €, LITA sa podujala projekt podporiť sumou 1.500 €.). Dodatok k podpore – je výzva na celoslovenskú odbornú diskusiu.

Dôvod? Ak sa preruší kontinuita projektov celoslovenského významu resp. ich nechávame živoriť, kým nevyprchá vložená energia a odhodlanie ich manažérov a všetkých zainteresovaných, dopúšťame sa ľahkovážneho a kultúru ponižujúceho precedensu, ktorý nás vracia späť, a zmetie všetko úsilie, ktoré celú divadelnú komunitu, úroveň reflexie a začiatok tvorivej diskusie dostalo významne dopredu.

Nechceme sa vzdať ani v tejto situácii. Pootočením uhlu pohľadu chceme teda dnešným listom vyzvať na pokračovanie verejnej odbornej diskusie začatej začiatkom roku 2020, ktorá by začala nastavovať milieu pri projektoch, ktoré majú celoslovenský význam a sú odbornou verejnosťou vnímané ako zásadné, potrebné a verejnoprospešné. Skúsme hovoriť nielen o Cene, ale v širších súvislostiach i o ďalších podobných projektoch v SR.

Aby sme boli konkrétni, z nášho pohľadu máme na Slovensku niekoľko relevantných činoherných festivalov, projektov celoslovenského významu, medzi tieto určite patrí medzinárodný festival Divadelná Nitra, festival Dotyky a spojenia v Martine a iné. Do tejto skupiny veľkých projektov celoslovenského významu zaraďujeme aj Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny, ktorá má výber súťažných inscenácií na rozdiel od festivalu Dotyky a spojenia založený na prihlasovaní inscenácií samotnými divadlami.  Inscenácie následne reflektuje v dvoch kolách  viacero komisií zložených z divadelníkov všetkých profesií, t. j. praktikov aj teoretikov. Prečo nazývame Cenu festivalom? Lebo sme projekt ideovo nastavili tak, aby všetky inscenácie nominované komisiami na Cenu mohli byť prezentované na jednom mieste. V prvom ročníku ponúklo priestor pre hosťovanie nominovaných inscenácií Slovenské národné divadlo no vypuknutie pandémie nedovolilo dokončiť túto dôležitú súčasť projektu.

Milí divadelníci, otázky, na ktoré by sme potrebovali poznať Váš názor, a ktoré vnímame ako východisko do diskusie znejú:

Ktoré projekty majú podľa Vás celoslovenský charakter? Ako navrhujete zabezpečiť kontinuitu práce Divadelnej Nitry, Dotykov a spojení, Ceny Akadémie a i iných podobných divadelných  projektov (nielen činoherných), ktoré z tejto diskusie vzídu ako relevantné tak, aby nemuseli každý rok zápasiť buď o nedostatočnú alebo dokonca žiadnu podporu? Vieme sa zhodnúť na parametroch takýchto projektov a vieme im nájsť aspoň základnú viacročnú podporu? Kde? Ako by sa po uplynutí viacročnej podpory prehodnocovala  relevancia daných projektov?

Prosíme Vás týmto o podporu Ceny Akadémie divadelných tvorcov, ako aj o Vaše stanovisko k začatiu širokej otvorenej diskusie o podmienkach divadelných podujatí s celoslovenským a medzinárodným významom. Svoju podporu vyjadrite, prosím jednak svojim podpisom pod otvorený list a jednak formulovaním možných ciest a východísk z ponižujúcej a frustrujúcej existencie vyššie uvedených celoštátne prospešných projektov.  

Tešíme sa na Vašu podporu, stanoviská, návrhy.  

 Za Akadémie divadelných tvorcov jeho Prezídium v zložení:
1)  Viki Janoušková*, dramaturgička, dramatička, prezidentka ADT*
2) doc.Miroslav Ballay, PhD., teatrológ, Katedra kulturológie UKF Nitra, viceprezident
3)
 Ondrej  Kaprálik*, režisér a herec, viceprezident*
4)  prof. Ida Hledíková*, vedúca Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU, členka prezídia*
5)  Roman Polák, režisér, prof. a vedúci Katedry dram. a réžie VŠMU, člen prezídia ADT
6)  Veronika Gabčíková, riaditeľka Nového divadla v Nitre, členka prezídia ADT
7)  Marek Godovič, PhD., teatrológ a dramaturg, člen prezídia Akadémie ADT

Plne podporujeme Cenu Akadémie ako projekt celoslovenského významu.

Za divadlá / právnické osoby:
8)   Monika Michnová - programová riaditeľka, za div. festivalu Dotyky a spojenia
9)   Jakub Nvota - predseda, za Klub nezávislých divadiel
10)  Činohra SND
11)  Ondrej Šoth - generálny riaditeľ, za Štátne divadlo v Košiciach
12)  Anton Korenči - riaditeľ, za Činohru Štátneho divadla v Košiciach
13)  Tibor Kubička – riaditeľ, za SKD Martin
14)  Zuzana Hekel, riaditeľka, za DJP Trnava
15) József Czajlik - riaditeľ, za Divadlo Thália
16)  Tomáš Gál - riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne
17) Katarína Aulitisová - um. šéfka, za Bábkové divadlo, Bratislava
18) Iveta Škripková – riaditeľka, za Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
19) Ivan Sogeľ - um. šéf, za Bábkové divadlo, Košice
20) Tatiana Masníková – riaditeľka, za Divadlo Actores Rožňava
21) Peter Palik, umelecký šéf, za DJGT Zvolen
22) Marián Marko, riaditeľ, za DAD Prešov

 1. Viliam Klimáček – riaditeľ, za divadlo GUnaGU, Bratislava\
 2. Ladislav Hubáček – manažér, za Radošinské naivné divadla, Bratislavao\
 3. Anti Korenči – principál, za divadlo AntiTeatro, Bratislava\
 4. Veronika Gabčíková – za Nové divadlo v Nitre\
 5. Janka Zednikovičová - riaditeľka a dramaturgička, za Letné Shakespearovské slávnosti\
 6. Jakub Branický - um. vedenie, za Divadlo TICHO a spol., Bratislava\
 7. Ján Haruštiak – za divadlá Harry Teater a Divadlo pod balkónom, B. Bystrica\
 8. Zuzana Mišáková – riaditeľka, za Mestské divadlo Trenčín \
 9. Michal Legíň - za Divadlo Na Hojdačke, Žilina\
 10. Monika Haasová, za divadlo Trio Oľga a festival Divné veci\
 11. Zuzana Buchlovičová, za Divadlo Múza Teatro\
 12. Dagmar Bednáriková, za divadlo Yarmat\
 13. Andrej Šoltés, za divadlo ZkuFraVon\
 14. Anikó Vargová - za OZ Proscenium\
 15. Jakub Nvota – principál, za Túlavé divadlo

** *Individuálna podpora divadelníkov:***38) Juraj Nvota, režisér a pedagóg VŠMU
39) prof. Nadežda Lindovská, teatrologička a pedagogička VŠMU
40) prof. Vladimír Štefko, teatrológ
41) Peter Himič, teatrológ a dramaturg ŠDKE
42) Lucia Mihálová, dramaturgička Divadla J. Palárika v Trnave
43) Juraj Benčík, umelec, mím a pedagóg
44) Michaela Mojžišová, teatrologička, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
45) Géza Hizsnyan, divadelný kritik
46) Ľubomíra Krkošková, herečka SKD Martin
47) Daniel Straka, herec a performer, choreograf
48) Dária Fojtíková Fehérová, teatrologička49) Mirka Košická, dramaturgička Divadla TICHO a spol.
50) Viera Dubačová, režisérka