22.09.2020

Správa o činnosti prezidentky Akadémie za september 2018 – september 2020

Prezidentka ADT Viki Janoušková na Valnom zhromaždení 19. septembra 2020 na Malej scéne v Bratislave predniesla zhrňujúcu správu o Akadémii divadelných tvorcov za roky 2018-2020.

Vážené členky, vážení členovia Akadémie divadelných tvorcov, milé kolegyne a kolegovia,

ak mám predstúpiť pred vás so správou činnosti ADT za prvé dva jej roky existencie, prvým konštatovaním musí byť: vznikli sme o 5 minút 12.

K projektu Cena Akadémie

V 1. roku, teda v sezóne 2018/19, sme našťastie bez tlaku vonkajších okolností stihli kreovať a zrealizovať 1. ročník nášho vlajkového, aj keď zďaleka nie jediného, projektu Cena Akadémie. Musím skonštatovať, že ohlas v divadelnej obci bol obrovský, že trafil do čierneho, odhadol potreby divadelníkov a pre mňa ako autorku námetu projektu, bolo zadosťučinením, že zapadol do života divadelnej obce, akoby tu bol už roky. Som vám vďačná za tento zážitok.

Viac k 1. ročníku povie viceprezident pre Cenu Akadémie Marek Godovič a o stave 2. prebiehajúceho ročníka bude informovať jej manažér Ondrej Kaprálik. Mne dovoľte len obidvom kolegom poďakovať. 1. ročník bol totiž náročný z pohľadu kreovania podoby Ceny, preto vyžadoval zvýšenú pozornosť, či energiu, a priebeh prebiehajúceho ročníka neustále mení pandémia COVID-u, čo vyžaduje značnú trpezlivosť a kreativitu. No verím, že sa ho podarí uskutočniť v plánovanom móde – teda prvým kolom, jeho reflexiou a nomináciami na Cenu (aj keď teraz Cena nebude mať víťaza). Za neutíchajúcou potrebou napriek všetkým objektívnym prekážkam uskutočniť 2. ročník je presvedčenie, že potrebujeme akési svetielko na konci tunela, že sa divadelníctvu podarí prežiť pandémiu, aj keď už dnes vieme, že dopady a zmeny, hlavne v nezávislom divadelníctve, budú zásadné (verím však, že nie kritické).
Preto mi dovoľte vyzvať vás ako členov Akadémie, pozerajte sa okolo seba a pokúšajte sa tieto pozorovania pretavovať do pomoci týmto nezávislým subjektom, a to či už kolegiálnou, ale i diváckou podporou. Za vašu empatiu vám vopred ďakujem.

K téme Kluby Akadémie

Prečo som vyššie spomínala, že Akadémia vznikla o 5 minút 12. Na začiatku sa zdalo, že škody na komunikácii v obci aú značné a zdalo sa, že bude trvať ešte roky, kým sa nitky pospájajú. No ešte pred nájdením čo i len 2 spolu patriacich koncov nitiek prišla pandémia COVID-u.

Tu sa ukázalo, že štruktúra ADT s jej prvkom Klubov sa rovnako trafila do čierneho terča našich potrieb a aj keď namáhavo, ale predsa Kluby zriaďovaných i nezávislých divadiel začali každý svojou cestou oživovať potrebnú komunikáciu. Ich členovia sa stali členmi či už Dočasnej pracovnej skupiny pri rade vlády pre kultúru, iniciovali či zúčastňovali rôznych iniciatív. Začala sa čulejšia klubová komunikácia, formulovali sa problémy, ktoré COVID a zatvorenie divadiel priniesli, hľadali sa opatrenia…

Klub zriaďovaných začal oživovať komunikáciu riaditeľov divadiel, a tak sa dostával k správam a reakciám jednotlivých samospráv (teda zriaďovateľov divadiel) a umožnil jednak zdieľanie riešení medzi riaditeľmi a najmä dokázal ich následne tlmočiť cez Dočasnú pracovnú skupinu Ministerstvu kultúry. – Riaditelia dospeli ku konštatovaniu, že by mali formalizovať toto kolégium a uvažovali aj nad právnou subjektivitou Klubu, či už pod Akadémiou alebo inak..

Klub nezávislých divadiel bol v horšej východiskovej situácii: v tomto segmente neexistoval ani zoznam týchto divadiel, nieto že adresár a o komunikačnom kanáli už ani nehovorím. Ohnisko dobrovoľníkov z radov nezávislých však dokázalo v krátkom čase vytvoriť skoro kompletný adresár, rozbehlo mailovú i FB komunikáciu, začalo spoločne formulovať návrhy opatrení, vytvorilo dočasnú štruktúru vedenia Klubu nezávislých v podobe zástupcov divadiel v regiónoch. Toto dočasné vedenie cíti potrebu kolektívneho členstva v Klube a Akadémii.

- A teraz dovoľte vsuvku: táto komunikácia kolégia riaditeľov i vedenia nezávislých vyústila do novej podoby Klubov a k návrhu dodatku ku stanovám Akadémie, ktoré ste dostali mailom. Ide o to, aby sme v rámci klubov pripustili jednak kolektívne členstvo (požiadavka nezávislých) i právnu subjektivitu Klubu (zriaďovaných). Konkrétne prepojenia s Akadémiou by boli zachytené v dodatku k stanovám, ktorý by prediskutovalo s klubmi prezídium a schválilo následne Valné zhromaždenie. – Diskusiu k tomuto bodu by sme otvorili pri schvaľovaní dodatku. Ďakujem za pochopenie.

Vrátim sa ku širokým aktivitám týchto dvoch klubov počas prvej vlny COVID-u, chcem totiž poďakovať Romanovi Polákovi a Lucii Mihálovej z Klubu zriaďovaných a v neposlednom rade i zatiaľ nečlenke Zuzane Hekel. Verím, že po splnení svojich materských povinností príde medzi nás, bola by to veľká posila.
Za neutíchajúcimi aktivitami klubu nezávislých boli v začiatkoch dnes už členovia Akadémie Veronika Gabčíková, Jakub Nvota spolu so mnou a nečlenka Svetlana Waradzinová, hneď v marci sme začali rozbiehať individuálnu možnosť pomoci v krízovej existenčnej situácii pre jednotlivcov cez Litfond. Radosť týchto kolegov nám bola skutočne odmenou. Začali sme dotazníkovo zbierať dáta o tomto segmente, za čo nám Inštitút kultúrnej politiky pri MK SR i poďakoval. Tento prieskum je stále však len torzom, no veríme, že sa ho podarí nielen že skompletizovať, ale následne i interpretovať. Boli by to vzácne dáta.
Veronika a Jakub spolu s Janou Suraovou a mojou maličkosťou sa aktivizujeme aj počas tejto druhej vlny, a to jednak kompletizovaním dát z nezávislého segmentu potrebných k nastavovaniu opatrení, spájaním s voľnou asociáciu združujúcou hudobné a iné segmenty kreatívneho priemyslu i kreovaní stálejšej komunikačnej štruktúry a vedenia Klubu.

Všetkým menovaným dovoľte zložiť obrovskú poklonu.

Ďalšie dva Kluby v štruktúre ADT sú momentálne hybernujúci Klub vzdelávania a – to mi je veľmi ľúto – Klub teatrologický. Moja snaha o oživenie prizvaním do neho aj dramaturgov sa ukazovala ako inšpiratívna, no prišla pandémia a klub akoby stratil vietor z plachát. Verím však, že sa začne v blízkej dobe aktivizovať, lebo dovoľte môj odkaz, ako dosluhujúcej prezidentky: kolegovia, potrebujeme Vás! – Stále sa motáme nielen v neustálených pojmoch ako nezriaďovaný, nezávislý, samozriaďovaný, aj v iných oblastiach nám chýba vaša reflexia.

K vedeniu Akadémie – Prezídiu.

Čo sa týka doterajšieho vedenia Akadémie, teda prezídia, dovoľte konštatovať za všetkých kolegov: neboli sme v ľahkej situácii, mnohé modeli komunikácie sa kreovali za pochodu a často aj iskrenia, ale hlavný dôvod bol, že problémy si vyžadovali viac času a energie, ako im mohli členovia prezídia venovať. To v januári/ februári vyústilo do krízy následkom ktorej bola abdikácia, najprv mňa ako prezidentky, následne obidvoch viceprezidentov a celého prezídia. – Keby nebolo pandémie, dnešná voľba by bola bývala v apríli. - Napriek tomu sme krízovú situáciu zvládli a dotiahli dnes ku zdarnému koncu – voľbe nového prezídia.
Rada by som k tomuto bodu dodala a zdôraznila, že všetci a vždy sme konali s úmyslom pomôcť nášmu spoločnému projektu Akadémie, i keď niekedy s opačným efektom. Nevadí, učíme sa. Buď vám všetkým v prezídiu i revíznej komisii za tú ochotu a energiu vďaka! - Tu dovoľte opäť spomenúť Ondreja Kaprálika a Mareka Godoviča, ktorí našli cestu zo skoro slepej uličky, v ktorej sa Prezídium ocitlo po abdikácii. Vďaka.
K tomuto dovoľte ešte podstatnú vsuvku: naše skúsenosti sme sa pokúsili formulovať do návrhov zmien a doplnkov v stanovách a tento materiál odovzdávame novému prezídiu, ktorému bude slúžiť minimálne ako súhrn precedensov a možno ho pretaví aj do reálnych zmien či dodatkov k stanovám. Výsledné znenie návrhov v stanovách a návrhu volebného poriadku po konzultáciách pripravila Elena Knopová, za čo jej buď neskonalá vďaka.

K finančnej správe

Financií v rámci tohto dvojročného pôsobenia pod mojím vedením bolo krízovo málo, ledva sme zvládali realizovať náš vlajkový projekt Ceny a nebyť pomoci Literárneho fondu, nezrealizujeme prvý ročník a ani 1. kolo druhého ročníka.
Dokonca som musela pristúpiť k riešeniu veľmi netradičnému, a to požičať Akadémii z vlastných súkromných zdrojov. Rátala som s členským, no mnohí kolegovia ešte od vzniku Akadémie nezaplatili ani raz členské. Dovoľte však poďakovať tým, ktorí ešte ani raz nezabudli a dokonca dali Akadémii aj 2 % z daní. Vďaka vám!
Konkrétne čísla a finančnú správu odovzdáme novému prezídiu a novej revíznej komisii.
Táto kapitola by nebola úplná bez poďakovania Monike Kováčovej, ktorá značne pomáhala pri nespočetných grantoch (aj keď neúspešných) a pri vyúčtovaniach tých mála úspešných.

Záver

Kolegovia, na gala večere som mala reč pozitívne orientovanú ako sa na takúto príležitosť patrí, motto Akadémie: častokrát sa stretávame, no málo vieme o svojich názoroch, som len eufemisticky modifikovala: vedenie efektívneho dialógu je riadna drina, priatelia.
No dnešný deň vnímam ako pracovný, a tak dovoľte menej pozlátka: My divadelníci sme vraj odborníci na dialóg! Možno. No právne povedomie je medzi nami na takej nízkej úrovni, že sa nedá dohovoriť na východisku diskusie ani prezentovaním právneho stanoviska odborníka. – Dôsledok? S trochou nadsádzky a zovšeobecnenia by sa dalo konštatovať: bezproblémové šírenie hoaxov, konšpiračných fám a teórií, aj to je dôsledok nedostatku právneho povedomia… Takže – spamätajme sa!

OK, vnímajte túto sentenciu aj ako moju seba hygienickú vsuvku, prosím…

Záver 2 – budúce témy

A aby som nekončila nekonštruktívne, dovoľte pomenovať témy, ktorých riešenie nás v blízkej budúcnosti čaká, načrtnem v opačnom poradí – teda od konca:

V roku 2021 sa otvorí divadelný zákon – je treba ho začať reflektovať

V divadelnom zákone nie sú spomenutí nezávislí divadelníci a ani vyhovujúce modely právnických osôb (zriaďovaným divadlám prestáva vyhovovať model príspevkovej organizácie, nezávislým model občianskeho združenie), no nikto nehľadá vyhovujúci model. Čo dáme do otvoreného divadelného zákona?

No a začať by sme mali najpálčivejšou témou: sociálnym zabezpečením umelcov, čiže dotiahnuť podobu štatútu profesionálneho umelca (a kreatívneho pracovníka). – Aj na jej základe by mal byť formulovaný nový divadelný zákon…

Chcela by som vyzvať členov Akadémie, aby sme si každý vybrali jednu z tém, ku ktorej by sme vedeli prispieť a vytvorili Kluby na témy. Stanovy nám to povoľujú… – Novému prezídiu sa teda obraciam s poverením reflektovať tieto témy a potreby divadelníctva a pomôcť tieto 3 kluby na dané témy vytvoriť. – začať by sme mohli hneď dnes, keď bude pauza…

Možno prvé výstupy, či skôr vstupy do problémov by sme mohli aj verejne otvoriť na Dotykoch a spojeniach, kam nás riaditeľka festivalu Monika Michnová pozýva na diskusiu a ponúknutie témy…

Priatelia, ani netušíte, ako sa mi uľavilo, že sa mi podarilo doviesť Akadémiu do tohto momentu.
Dlho som premýšľala, či po týchto viac ako dvoch rokoch si pre seba neuzatvorím príbeh Akadémie konštatovaním, veď si urobila pre divadelnú obec viac, ako si musela, teraz nech to prevezmú ďalší, prepáčte za výraz, blázni…

No uvedomila som si, že by som sa spreneverila tomu, čomu hovorím zodpovednosť za svoje činy či počiny…

A preto som sa rozhodla, že do prezídia kandidovať budem, no s upozornením, že len ako spolutvorca diskusie v prezídiu a už nie ako výkonný manažér. Za túto oblasť po 2 a pol roku už naozaj nechcem zobrať zodpovednosť, kolegovia.

Ďakujem za pozornosť.

Viki Janoušková

Prednesené na Valnom zhromaždení 19. 9. 2020 v Bratislave.