Etický kódex člena Akadémie divadelných tvorcov

člena Akadémie divadelných tvorcov
i člena v nominačnej a vrcholovej komisie Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny

Tento etický kódex ustanovuje súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty a princípy fungovania občianskeho združenia Akadémia divadelných tvorcov. Konanie členov v rámci pôsobenia v združení, ako aj v osobnom živote, sú v súlade s hodnotami združenia.
Dodržiavanie etického kódexu je podmienkou členstva v združení a akékoľvek konanie v rozpore s ním môže viesť k vylúčeniu zo združenia.

Etický kódex definuje aj základné pravidlá nominovania a práce v komisiách Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny i súhrn etických pravidiel hodnotenia.

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie Akadémia divadelných tvorcov (ďalej len Akadémia) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť súvisiacu s poslaním a cieľmi združenia, stotožňujú sa s cieľmi, predmetom činnosti a stanovami občianskeho združenia a spĺňajú podmienky členstva.
 2. Občianske združenie Akadémia divadelných tvorcov je otvoreným, samostatným, politicky nestranným, nezávislým a neziskovým občianskym združením, rozvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

Článok 2

Základné hodnoty

 1. Členovia Akadémie i komisií sa zaväzujú ctiť a v hodnoteniach vyzdvihovať nasledovné hodnoty: názorovú, osobnostnú i tvorivú autenticitu a integritu, občiansky, ľudský a divadelný étos či kreativitu tvorcu, ako základné hodnoty divadelného tvorcu i hodnotiteľa.
 2. Člen Akadémie vo svojich postojoch a aktivitách nereprezentuje svojho zamestnávateľa, ale svoj slobodný individuálny odborný či občiansky názor a postoj. Zároveň pri vyjadreniach tento aspekt podľa vlastného uváženia i uvádza.
 3. Člen Akadémie nie je členom žiadnej politickej strany. V prípade, že vstúpi do politickej strany, je povinný vstup s okamžitou platnosťou oznámiť Prezídiu a zároveň požiadať o preradenie medzi čestných členov Akadémie, ktorí sa môžu zúčastňovať na odbornej činnosti Akadémie, ale nemôžu byť volení ani voliť orgány Akadémie.

Článok 3

Základné pravidlá hodnotiteľa

 1. Člen komisie sa nemôže zúčastniť na práci v tom okruhu (východ, stred, západ, 2 bratislavské okruhy), v ktorom je nominovaná inscenácia, na ktorej sa podieľal on alebo jeho blízky príbuzný (manžel/ka, rodičia/deti, súrodenec).
  Zároveň však platí, že v inom regionálnom okruhu sa zúčastniť práci v komisii môže.
 2. Pokiaľ je člen komisie tvorcom inscenácie v inom regionálnom okruhu, nemal by byť v rovnakej komisii iný spolutvorca danej inscenácie.
 3. Každý konflikt záujmov musí člen komisie, nominačnej i vrcholovej, bezodkladne nahlásiť Prezídiu.
 4. Hodnotiteľ kladie na prvé miesto hodnoty divadelného diela .
 5. Hodnotiteľ sa zaväzuje hodnotiť a hlasovať za inscenácie podľa najlepšieho vedomia a svedomia, odborne, nezaujato a tak, aby neznevažoval prácu tvorcov ani ďalších hodnotiteľov
 6. Hodnotiteľ sa riadi aktuálnym Štatútom Ceny Akadémie divadelných tvorcov.

Článok 4

Dodržiavanie kódexu

 1. Pokiaľ má člen vedomie o konaní v rozpore s etickým kódexom, nemôže prejsť tento fakt bez povšimnutia a snahy po náprave.
 2. Etický kódex je k neustálemu nahliadnutiu na webovej stránke združenia.
 3. Etický kódex môže meniť či dopĺňať podľa potrieb združenia Prezídium a následne schváli Valné zhromaždenie na najbližšom zasadnutí.

Schválený Prezídiom akadémie dňa 19. 11. 2018.