O akadémii

Motto: Častokrát sa vídame, no málo vieme o svojich názoroch. (V. J.)

Hodnotové i odborné kritériá v našom divadelnom spoločenstve vykazujú v súčasnej dobe značnú rozkolísanosť a neexistuje divadelná platforma, z ktorej by sa dali zosúlaďovať a nastavovať. Je niekoľko uzlových bodov, kde sa v komunite sporadicky prejaví názorový diskurz o súčasnej slovenskej divadelnej tvorbe: Ocenenia DOSKY, Ceny a Prémie Litfond-u a Festival Dotyky a spojenia v Martine, no možnosť vedenia kontinuálneho dialógu alebo dokonca okamžitého reagovania na aktuálne témy, či nezrovnalosti spoločenského a odborného vývoja, komunita divadelníkov postráda. A tak Akadémiu divadelných tvorcov zakladáme ako verejnoprospešnú záujmovú organizáciu, ktorá združuje významné osobnosti slovenskej divadelnej kultúry a ktorá by diskusie mohla iniciovať.

Akadémia divadelných tvorcov má v úmysle (vy)tvoriť skupinu akceptovaných divadelných osobností ochotných sa diskusie aktívne zúčastňovať.

Tento svoj úmysel chce začať odvíjať od založenia každoročnej celoštátnej Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny, ktorá by zohľadňovala tvorbu všetkých divadiel na Slovensku, zmapovala ju v danej sezóne a následne tieto inšpiratívne inscenácie predstavila organizovaním viacmesačnej prehliadky v Bratislave.

Cieľom Akadémie teda je:

I./Vytvorenie akceptovaného etalónu odborníkov v rámci divadelného umenia,

ktorí budú ochotní aktívne sa zúčastňovať na diskusii o aktuálnych témach a o potrebách divadla a budú tak vytvárať zrkadlo existujúcemu stavu. Akadémia zamýšľa vytvoriť priestor na diskusiu/reflexiu v podobe profesijných Klubov, resp. Klubov ad hoc na aktuálnu tému i podporou vzniku nového Časopisu (či už internetového, resp. tlačeného formátu).

 1. Členstvo v Akadémii je individuálne a dobrovoľné.
 2. Členom Akadémie môže byť fyzická osoba, ktorá je osobnosťou slovenskej divadelnej kultúry a ktorá sa stotožňuje s cieľmi a stanovami Akadémie.
 3. Členom Akadémie sa môže stať divadelný tvorca (herec, režisér, dramaturg, scénický výtvarník, kostýmový výtvarník, divadelný manager, divadelný teoretik, divadelný historik, divadelný kritik), ktorý aktívne pracuje vo svojom povolaní minimálne 5 rokov a spĺňa nasledujúce podmienky:
  a) v prípade režiséra, dramaturga, scénického a kostýmového výtvarníka, managera - spolu/vytvorenie minimálne 10 inscenácií / projektov;
  b) v prípade divadelného teoretika a historika – autorstvo minimálne jednej monografie, resp. min. 5 vedeckých štúdií);
  c) v prípade kritika – preukázateľne aktívne pôsobenie počas uplynulých 5 rokov v oblasti publikovania divadelných recenzií a kritík, resp. aktívne hodnotenie inscenačnej tvorby na kritických fórach;
  d) v prípade herca - je držiteľom niektorého z existujúcich slovenských alebo medzinárodných divadelných ocenení, či nominácií (napr. DOSKY alebo Výročnej ceny, Prémie, resp. Ceny za celoživotné dielo Literárneho fondu a i.).\
 4. Zaviaže sa aktívne sa zúčastňovať na činnosti Akadémie a v prípade pasivity počas 4 rokov bude súhlasiť s odchodom z Akadémie. Členovia budú ochotní zúčastňovať sa mapovania a výberu inscenácií v rámci organizovania Ceny zo svojho kraja/okruhu (viac viď Cena).
 5. Platí ročný členský príspevok vo výške 40 €.

Vedúcim orgánom Akadémie bude Prezídium v prvých dvoch rokoch volené zo zakladajúcich členov a následne volené každé 2 roky Valným zhromaždením.

II./ Hlavnou náplňou Akadémie je konštituovať a každoročne organizovať Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny (ďalej Cena).

V prvých dvoch rokoch pôjde o činoherné inscenácie /inscenácie blízke činohre a v nasledujúcich sezónach sa postupne pridajú i ďalšie kategórie, ktoré určí Akadémia v priebehu prvého súťažného roka.

Výber bude dvojkolový.

Do prvého kola má každé profesionálne divadlo (zriaďované i nezriaďované) právo navrhnúť jednu inscenáciu premiérovanú v danej sezóne, divadlá s 4 a viac premiérami za sezónu môžu navrhnúť 2 inscenácie. Zároveň nominačné komisie konštituované z členov Akadémie (viď ďalej) majú právo po spoločnom dohovore zaradiť do výberu i dielo podľa vlastného uváženia, napríklad i obzvlášť vydarené dielo vytvorené amatérmi,…

Podľa počtu divadiel v jednotlivých krajoch SR sa rozdelia divadlá na jednotlivé Kraje / Okruhy (predbežne 5) a z členov Akadémie ochotných zúčastniť sa mapovania a výberu inscenácií zo svojho Kraja/Okruhu vytvorí Akadémia 5 nominačných komisií, ktoré v máji /júni (podľa poslednej premiéry) rozhodnú o 2 (vo výnimočných prípadoch 3) víťazných inscenáciách postupujúcich do druhého kola výberu.

Postupujúce inscenácie vzhliadne vrcholová komisia a určí konečného držiteľa Ceny.

Časový rámec výberu inscenácií:

 • Prvé kolo bude prebiehať už v sezóne 2018/19, jeho vyhodnotenie máj/jún 2019.
 • Druhé kolo výberu víťaza Ceny bude prebiehať od septembra do decembra 2020.
 • Vyhlásenie víťaznej inscenácie bude v decembri 2019.
 • Zároveň od septembra 2019 sa začína nový výberový ročník sezóny 2019/20.

Členovia Akadémie divadelných tvorcov veria, že táto iniciatíva prinesie i iné možné „bonusy“, no základne sa chce orientovať na dané dva Projekty, a to: Vznik etalónu divadelných osobností, ktoré sú ochotné podieľať sa na formovaní diania i kritérií divadelníctva, predovšetkým prostredníctvom reflexie tvorby v danej sezóne - Cena Akadémie.

Členovia Akadémie divadelných tvorcov veria, že takáto systematická práca a mapovanie výrazným spôsobom podporia snahu o kryštalizáciu hodnôt i odborných kritérií v divadelníctve, dopomôže k reálnemu zachyteniu obrazu a následne ovplyvní i prostredie, v ktorom sa divadlo pohybuje.

Zakladajúci členovia Akadémie: Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD., Mgr. art. Iveta Ditte Jurčová, Mgr. art. Michal Ditte, Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., MgA. Marek Godovič, prof. Ida Hledíková, PhD., MgA. Viki Janoušková, PhDr. Elena Knopová, PhD., Dana Košická, Mgr. art. Monika Kováčová, doc. Zuzana Kronerová, Mgr. Tatiana Masníková, Mgr. art. Lucia Mihálová, Mgr. Michaela Mojžišová, Ing. Matúš Petričko, PhD., prof. Roman Polák, PhDr. Miron Pukan, PhD. a prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
Čestná členka: Mgr. art. Viera Dubačová.

Autorka a iniciátorka projektu MgA. Viktória Janoušková
Autorský tím Akadémie divadelných tvorcov: PhDr. Elena Knopová, PhD., Mgr. art. Viera Dubačová, prof. Ida Hledíková PhD., Mgr. art. Iva Jurčová, Mgr. art. Michal Ditte, prof. Mgr.art. Roman Polák.

Spolupráca: Mgr. Katarína Mádelová