06.04.2021

Cena Akadémie 2020/21

Vážené dámy a páni riaditelia, dramaturgovia, milí kolegovia a kolegyne, dovoľujeme si Vám oznámiť, že spúšťame prihlasovací proces Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/2021.

Uvedomujeme si, že ide o sezónu veľmi špecifickú. Mnohí z nás/Vás svoje dramaturgické plány škrtali, presúvali, či prenášali do online priestoru. Aj keď sa momentálne pandemická situácia začína mierne zlepšovať, nie je zrejmé, kedy a za akých podmienok sa divadelná prevádzka aspoň čiastočne obnoví a aké to bude mať prevádzkové dopady.

 Napriek tomu cítime ako zmyslupné túto sezónu neignorovať a pokúsiť sa ju reflektovať tak, ako bude práve možné.

Jednotlivé varianty sú nasledovné:

 1) ak dôjde k obnoveniu divadelnej prevádzky najneskôr v júni, usporiadame Cenu v dvojkolovom režime (v zmysle štatútu Ceny) s tým, že hodnotenie komisiami by v prvom kole prebiehalo od júna do septembra, v druhom kole v októbri a novembri s vyhlásením Ceny 15. decembra.

 2) ak dôjde k obnoveniu divadelnej prevádzky neskôr ako v júni, z časových dôvodov odmedzíme Cenu iba na 1. kolo, tzn. vyhlásime iba nominované inscenácie a Cena nebude udelená.

 3) ak nedôjde  k obnoveniu divadelnej prevádzky vôbec, respektíve ak sa bude situácia vyvíjať podobne nepredvídateľne, ako na jeseň 2020, nebudú vyhlásené ani nominované inscenácie. Namiesto toho zverejníme čiastkové hodnotenia (podobne, ako v predchádzajúcom ročníku).

V tejto chvíli si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o deklaráciu Vášho záujmu zúčastniť sa na druhom ročníku ocenení za aktuálnu sezónu 2020/2021. Prosíme, aby ste sa vyjadrili do 15. apríla na mailovú adresu:  cena@adt-theatre.sk a uviedli aj kontaktnú osobu pre Cenu ADT na túto sezónu.

Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť termín na zaslanie prihlášok už konkrétnych inscenácií - najneskôr do 15. mája. (tlačivo nájdete v sekcii Kontakt, taktiež nie je nutné zasielať poštou, stačí mailom zaslať scan podpísaného tlačiva)

Prihlásiť je možné inscenácie, ktoré mali/budú mať premiéru od septembra 2020 do augusta 2021, pričom nerozlišujeme, či šlo o premiéru fyzickú (pred publikom) alebo online formou.

 Zároveň v tomto ročníku umožňujeme hodnotenie náhradným spôsobom, teda formou záznamu (bez ohľadu na to, akou formou boli premiérované) a nebudeme uplatňovať podmienku minimálne troch verejných repríz.

Upozorňujeme, že limit na počet inscenácií, ktoré môže divadlo prihlásiť, sa naďalej odvíja od počtu premiér nasledovne:

Počet premiér: Max. počet prihlásených inscenácií:
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10 a viac 4

Ďakujeme vopred za prihlášky a tešíme sa na Vašu účasť.