21.03.2019

Dodatok ku štatútu Ceny Akadémie

Prezídium Akadémie na zasadnutí 14.3.2019 schválilo dodatok Štatútu v článku 3, ods. 1 v nasledovnom znení (zmeny sú zvýraznené):

Na ocenenie môžu byť jednotlivé inscenácie prihlásené štatutárnym zástupcom príslušného profesionálneho divadla alebo ktorýmkoľvek z tvorcov. Každé profesionálne divadlo (zriaďované i nezriaďované) má právo navrhnúť jednu inscenáciu, ktorá má premiéru v danej sezóne, divadlá so 4 a viac premiérami realizovanými za danú sezónu, môžu navrhnúť maximálne 2 inscenácie, a to tak, že 1 navrhuje divadlo a 2. môže navrhnúť ktorýkoľvek tvorca inscenácie daného divadla.

Divadlá, ktoré majú 4-6 premiér prihlasujú 2 inscenácie. Divadlá, ktoré majú 7-9 prihlasujú 3 inscenácie. Divadlá, ktoré majú 10 a viac, prihlasujú 4 inscenácie.

V prípade viacerých návrhov z daného divadla ako je povolený počet vyzve Štatutárna komisia Akadémie divadlo a tvorcov na konsenzus v rámci divadla.