08.09.2019

Klub zriaďovaných divadiel

Zápisnica č. 1 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 18.6. 2019 - Dotyky a spojenia, Martin.

Prítomní: J. Dóczy, J. Hanzo, P. Himič, T. Masníková, L. Mihálová, R. Polák, J. Raffajová

1.

Tajomníčka Klubu L. Mihálová ospravedlnila riaditeľov, ktorí prejavili záujem o stretnutie, ale nemohli sa ho z pracovných dôvodov zúčastniť: J. Czajlik, V. Černý, M. Kusenda, E. Spišák, Z. Šajgalíková, F. Výrostko

2.

Vedúci Klubu Roman Polák privítal všetkých zúčastnených, vysvetlil dôvod vzniku Klubu a vyzval prítomných k diskusii o témach, ktoré považujú riaditelia divadiel za limitujúce pre svoju umeleckú činnosť.

3.

Z diskusie vyplynulo, že zúčastnení riaditelia pokladajú za dôležité obnoviť stretnutia riaditeľov zriaďovaných divadiel a vytvoriť tak celoslovenskú sieť, ktorá má svoju váhu a rešpekt u zriaďovateľov. Okrem toho majú ambíciu nadväzovať kontakty a partnerské vzťahy medzi divadlami, aby jednotlivé divadlá nepôsobili len v kontexte svojho mesta či kraja, ale boli plnohodnotnou súčasťou širšieho spoločenstva slovenských divadiel. Ako najpálčivejšia téma sa ukázal problém divadelného zákona, ktorý nie je dostatočne adaptovaný na špecifickosť divadla ako umeleckej inštitúcie. Súčasné znenie divadelného zákona nechráni, resp. negarantuje kontinuitu divadelnej tvorby. Napríklad štatutári divadiel by mali preberať svoje mandáty nielen s právami, ale aj s konkrétnymi povinnosťami. Ukázalo sa, že problémy zriaďovaných divadiel vo vzťahu riaditeľa k zamestnancom vyplývajú aj zo samotného statusu umelca – divadelníka – zamestnaného v štátnej inštitúcii, ktorý by sa mal líšiť od statusu úradníka. Z toho vyplýva aj problém tabuľkových platov , ktorý je riaditeľmi vnímaný polemicky. Ďalšou diskutovanou témou bolo viacdruhové financovanie, ktorému momentálne chýba systematickosť. O ďalších, konkrétnych krokoch a návrhoch na riešenia spomenutých problémov sa bude diskutovať na najbližšom stretnutí.

4.

Návrh na najbližšie stretnutie je 28. 9. 2019 v rámci festivalu Divadelná Nitra. Ohľadom účasti a návrhov tém na diskusiu kontaktujte luc.mihalova@gmail.com

V Martine, 18. 6. 2019
Zapísala: Lucia Mihálová