11.05.2019

Pracovné stretnutie Akadémie na Dotykoch a spojeniach

Milí kolegovia, ako na Stretnutí komisií naznačila Monika Michnová, tak nám v týchto dňoch potvrdila a pozýva členov Akadémie na Dotyky a spojenia, kde nám zároveň dáva k dispozícii priestor Študovne v utorok 18. 6. 2019 od 9,00 do 12,00 na pracovné stretnutie Akadémie a ponúka možnosť akreditácie. - Dovoľte mi jej týmto poďakovať.

Viac k možnostiam nášho programu:

Tento darovaný čas je možnosťou s kolegami prediskutovať Cenu Akadémie a Klubom ponúka priestor na prezentáciu, resp. diskusie na svoje témy.

Teatrologický Klub (a jeho nový Predseda Martin Timko) si na podnet prof. Vladimíra Štefka zvoli tému (stručne citujem zo zápisu): “…klub navrhuje tému vzťahu teatrológie a tvorby, resp. oslabený vzťah tvorcov ku kritickej reflexii divadla. Otázka by mohla znieť, či a v akej podobe potrebujú tvorcovia kritickú reflexiu a či a v akej podobe by na ňu vedeli spätne reflektovať. … Členovia sa zhodli, že na stretnutie klubu v rámci festivalu je treba pozvať viacerých hodnotiteľov, ktorí vytvárali interné hodnotenia divadiel, riaditeľov, šéfdramaturgov a umeleckých šéfov divadiel, kde prebieha, resp. mali skúsenosti s internými hodnoteniami a prehliadkami.”

Klub nezávislých divadiel spracováva tému štruktúra podpory Fondu na podporu umenia v oblasti divadla, pokúša sa zhromaždiť od tvorcov pripomienky a návrhy na ich riešenie. Bolo by vhodné, aby sa diskusie zúčastnili aj kolegovia, ktorí sú v komisiách fondu a povedali svoje pripomienky ku žiadostiam… A, samozrejme, ak sa takáto diskusia podarí materiálovo do tohto termínu pripraviť, pozvala by Akadémia i zástupcov FPU, aby nebolo o nás bez nás :)

Možnosť pripomienok a hľadanie návrhov riešení je vítaná aj od “nečlenov” Akadémie.

Ďalšie dva Kluby (Klub zriaďovaných divadiel a Klub vzdelávania) môžu priestor využiť na krátke oboznámenie kolegov so svojimi témami, resp. projektmi, na ktorých pracujú…

Radi by sme Vašu pozornosť obrátili aj na diskusiu o sezóne 2018/19 dňa 18. júna poobede, na ktorú Vás osobitne pozýva dramaturgička festivalu Monika Michnová.

Tešili by sme sa na stretnutie s Vami a, samozrejme, aj na návrhy a postrehy k programu. - Konkrétne pozvánky rozosielajú jednotlivé Kluby, no i iniciatíva zo strany “nečlenov” / hostí, je vítaná.