25.09.2021

Vznik Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel pri MK SR

Stručný prehľad informácií o Platforme pre kultúrny a kreatívny priemysel a zástupcovia za ADT, KND a ASOD.

Cieľ platformy
Hlavným cieľom platformy je systematicky koordinovať koncepčné a strategické smerovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu na úrovni medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych politík, ako aj medzi zainteresovanými sektormi a odvetviami. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je viacúrovňová a medzisektorová spolupráca, ktorá má viesť k synergiám a znásobeniu pozitívnych efektov prijatých opatrení na celý kreatívny ekosystém v SR.

Časový plán
Pracovná skupina sa zakladá na dobu určitú, a to na päť rokov od prvého ustanovujúceho stretnutia pracovnej skupiny v októbri 2020. Po uplynutí tejto doby bude činnosť pracovnej skupiny vyhodnotená a v prípade, že sa členovia dohodnú na potrebe pokračovať v jej aktivitách, bude jej činnosť obnovená.

Pracovné stretnutia
Platforma sa bude stretávať na dvoch typoch rokovaní:

a) spoločné rokovania pracovnej skupiny: účasť členov zo všetkých typov podskupín,

b) rokovania podskupiny: účasť len členov vybranej podskupiny.

Členovia platformy sa budú stretávať raz za polroka na spoločnom rokovaní a raz za polroka na rokovaní podskupiny.

(Z materiálu MK SR.)

Za Akadémiu divadelných tvorcov je zástupkyňou Zuzana Hekel - členka ADT a riaditeľka Divadla J. Palárika v Trnave.
Za Klub nezávislých divadiel je zástupkyňou Veronika Gabčíková - podpredsedníčka KND.
Za zriaďované divadlá združené v ASDO je zástupcom Jaroslav Dóczy - riaditeľ DAB v Nitre.