05.03.2019

Zárodky Klubov Akadémie

15. februára prebehlo II. Valné zhromaždenie Akadémie divadelných tvorcov, vystúpil hosť Predseda SVÚ a SKKD akad. maliar Pavol Kráľ s témou Štatút profesionálneho umelca, konštituovali sa jednotlivé Kluby, ktoré si určili svoje prvé témy a kroky.

KLUB ZRIAĎOVANÝCH DIVADIEL
Pod Akadémiou divadelných tvorcov sa vyprofiloval Klub pre zriaďované divadlá, ktorý vedie prof. Roman Polák. Zámerom Klubu je zmapovať problémy zriaďovaných divadiel a pokúšať sa ich riešiť so štátnou správou. Ide o problémy, ktoré limitujú umeleckú činnosť divadiel.

Prvou témou, ktorou sa Klub mieni zaoberať, je systém výberového konania na riaditeľa divadla. Tento systém doteraz nebol nikde ustanovený fixne, v každom kraji sa líši. Preto nás zaujíma, ako vnímate systém výberu riaditeľa do Vášho divadla? Čo je na ňom pozitívne a čo by sa malo zmeniť – vylepšiť? Je podľa Vás výberové konanie dostatočne transparentné? Sú podľa Vás do komisií zvolené kompetentné osoby? Aká je Vaša predstava ideálneho, nespochybniteľného výberového konania?

Podľa Vami zaslaných reakcií môže Akadémia divadelných tvorcov zorganizovať stretnutie so ZMOSom, poprípade so županmi jednotlivých VÚC a pokúsiť sa vytvoriť všeobecne akceptovaný model, ktorý bude následne odporučený pre výberové konania riaditeľov všetkých zriaďovaných divadiel. Veríme totiž, že kompetentní riaditelia vedia vytvoriť priestor pre zmysluplnú tvorbu.

Okrem toho sa na nás môžete obrátiť aj s inými podnetmi na témy, ktoré by mala akadémia spolu s Vami riešiť. Budeme veľmi radi, ak spoločne vytvoríme celoplošnú pevnú sieť, ktorá bude mať u našich zriaďovateľov rešpekt, porozumenie, úctu i váhu.

Tajomníčka klubu Mgr.art. Lucia Mihálová
luc.mihalova@gmail.com

KLUB KONZERVATÓRIÍ
Členovia prítomní: Ľubomíra Krkošková, Tatiana Masníková, Jana Strnisková-Mikulášová, Juraj Benčík, Michal Legíň_. Neprítomný:_ Anton Korenči

  1. Členovia si jednohlasne zvolili Predsedu a podpredsedu Klubu. Za predsedu bol zvolený Michal Legíň. Podpredsedom sa stal Anton Korenči.
  2. Diskusia sa niesla v duchu myšlienky - akým spôsobom primäť k vzájomnej spolupráci jednotlivé Konzervatóriá na Slovensku v rámci hudobno-dramatických oddelení. Členovia dospeli k názoru zorganizovania a uskutočnenia festivalovej prehliadky v roku 2020 za účasti renomovaných umelcov zo Slovenska i zo zahraničia. Na festivale by boli prezentované jednotlivé konzervatóriá so svojimi študentskými inscenáciami, na základe nominovania tej danej školy (poslucháči HDU).

_Festival zastreší Akadémia divadelných tvorcov. Zúčastnia sa ho aj inscenácie stredných umeleckých škôl z krajín V4 a Ukrajiny. Zámerom prehliadky je získavanie kontaktov, výmena skúseností, pohľad na tvorbu škôl, ako aj možnosť prizvať zástupcov z profesionálnych divadiel, ktorí by mohli vzhliadnuť budúcich absolventov. _

Off program festivalu: workshopy (pohybové, scénografické, filmové…)

Návrh názvu festivalu: KONZERVA FEST O mieste konania festivalu sa nerozhodlo; bude predmetom ďalších stretnutí.

  1. Následné stretnutie komisie zvolá predseda Klubu.
    Periodicita stretnutí: mesačne/dvojmesačne

Spracovala: Tatiana Masníková

Klub teatrólogov
Prvého stretnutia sa zúčastnili Zuzana Bakošová Hlavenková, Martin Timko, Ida Hledíková, Gejza Hizsnyan, Miroslav Ballay. Ospravedlnil sa Miron Pukan. Zasadnutie viedol Vladimír Štefko, ktorý načrtol situáciu slovenskej divadelnej kritiky v súčasnom priestore divadelnej kultúry. Poukázal na mizivé možnosti priebežnej recenzistiky, na odtrhnutie tvorcov od reflexie ich umeleckej činnosti, teda aj malú intenzitu kontaktu publika s odbornou reflexiou. Časopis KØD je jediným periodikom tohto typu, navyše je de facto časopisom generačným. Chýba periodikum univerzálnejšie, ktoré by zachytávalo divadelné dianie na Slovensku vo väčšej šírke a intenzite. Mesačná periodicita KØD-u neumožňuje pružnejšie reagovať na umelecké činy, v pozadí zostáva väčšia časť tvorby mimobratislavských divadiel. A keďže neexistuje na Slovensku žiaden všeobecne rozšírený časopis, aj divadelná kritika je dnes popoluškou. Znamená to o.i. aj to, že sa permanentne nerozvíja, nerastie. Pri čom je tu už nemálo odborne disponovaných autorov, ale nemajú kde publikovať. Mienkotvorné denníky divadelnú kritiku de facto vypustili zo zreteľa a tento typ príspevkov občas nahradia PR materiálmi a majú pocit, že pre divadlo už urobili všetko. Neraz sa stáva, že v elektronických médiách sa objavujú publicistické materiály, ktoré prinášajú nadšené pohľady aj na veľmi nevydarené inscenácie. Rozpadáva sa tak stupnica hodnôt. Vyzerá to už tak, že na Slovensku máme záplavu vynikajúcich inscenácií – čo protirečí skutočnosti. Elektronický portál síce prináša recenzie, neraz však s veľkým časovým omeškaním. Tu si článok o divadle vyhľadá iba zopár záujemcov (o ich počte nie sú informácie). Je teda táto platforma skromne ukrytá. V denníkoch a týždenníkoch by si divadelnú recenziu prečítalo nepochybne viac čitateľov, popri iných materiáloch. Situácia priebežnej recenzistiky ostro kontrastuje so situáciou knižných publikácií, ktoré vďaka edičnej aktivite Divadelného ústavu i SAV v posledných rokoch prispeli do domácej kultúry viacerými podstatnými dielami. Aj s dobrým čitateľským ohlasom.

V diskusii členovia unisono súhlasili s náčrtom problematiky, vyslovili hlbokú nespokojnosť so stavom vecí. Rozpravu obohatili vlastnými skúsenosťami i pocitmi. Vyslovila sa myšlienka usilovať o založenie časopisu s dvojtýždňovou periodicitou, ktorý by združením síl sa mohol venovať divadlu, filmu a event. príbuzným disciplínam. Členom sa zdá, že na poli divadelnej kultúry prevažuje tendencia vnímať ju ako šoubiznis, bez rozlišovania hodnôt a prínosov. Vyslovili ľútosť, že v časoch nežnej revolúcie zanikol Dialóg, Film a divadlo a iné periodiká, ktoré sa divadlu, filmu (vtedy aj TV) venovali. Všetci členovia klubu vyjadrili názor, že doba je veciam umenia málo naklonená, ale treba sa pokúsiť o nápravu. Rozpad hodnôt je priveľký.

Na záver takmer dvojhodinového zasadnutia, jeho účastníci vyjadrili názor, že klub je otvorený ďalším záujemcom a mal by združovať väčší počet disponovaných ľudí.

Vzišla ešte myšlienka, na záver sezóny usporiadať interný okrúhly stôl, za ktorým by sa stretli členovia klubu s hercami, režisérmi na diskusii o vypovedaných problémoch. Zistiť či aktívni divadelníci sledujú reflexiu svojej tvorby, či o ňu majú vôbec záujem a či by aj oni mohli pomôcť prelomiť terajšie mlčanie. Všetci členovia klubu sú presvedčení, že absencia dialógu kritiky a tvorcov je situácia obom stranám neprospešná. Navyše málopočetnosť publikovaných kritík vytvára pre budúcich divadelných historikov „stav núdze“, pokiaľ ide o pramene a svedectvá.

Diskusia pripomenula, že absolútne absentujú širšie koncipované state zaoberajúce sa niektorými problémami súčasného divadla. Napr. o stave herectva, réžie, dramaturgie, scénografie, zamyslenia sa nad stavom mimobratislavských súborov, úvahy o podobách a výsledkoch sezón v jednotlivých divadlách či v celoslovenskom úhrne. Väčší publikačný priestor by mohol stimulovať tvorbu aj takýchto materiálov.

Prvé zasadnutie klubu prinieslo širokú paletu námetov aj pre budúcnosť.

Zapísal: V.Štefko

KLUB SAMOZRIAĎOVANÝCH DIVADIEL

Prítomní: Marek Godovič, Viki Janoušková, Róbert Kobezda, Monika Kováčová, Veronika Malgot. Hosť: Ingrid Timčíková, doktorandka SAV.