Stanovy o.z. Akadémia divadelných tvorcov

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Preambula

Akadémia divadelných tvorcov (ďalej len „Akadémia“) je dobrovoľná, záujmová verejnoprospešná organizácia, ktorá vznikla z dobrej vôle spojiť úsilie pri podpore slovenského divadelného prostredia a v snahe integrovať aktivity smerujúce k riešeniu problémov tejto oblasti.

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie Akadémia divadelných tvorcov je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť súvisiacu s poslaním a cieľmi združenia, stotožňujú sa s cieľmi, predmetom činnosti a stanovami občianskeho združenia a spĺňajú podmienky členstva.
 2. Občianske združenie Akadémia divadelných tvorcov je otvoreným, samostatným, politicky nestranným, nezávislým a neziskovým občianskym združením, rozvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

Článok 2

Názov a sídlo

 1. Názov združenia znie: Akadémia divadelných tvorcov.
 2. Názov združenia v anglickom jazyku znie: Academy of Performing Artists.
 3. Sídlo združenia: Školská 14, 811 07 Bratislava.

Článok 3

Právna forma

 1. V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov je občianske združenie Akadémia divadelných tvorcov právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.
 2. V právnych vzťahoch vystupuje Akadémia svojím vlastným menom a za svoje záväzky zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia Akadémie neručia za záväzky Akadémie.

Článok 4

Prípravný výbor a vznik Akadémie

 1. Akadémia vznikla dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR na základe žiadosti predloženej Prípravným výborom.
 2. Prípravný výbor Akadémie tvorili osoby, ktoré splnili podmienky členstva zakotvené v Stanovách Akadémie, zaregistrovali Akadémiu na Ministerstve vnútra SR a riadili činnosť Akadémie do Ustanovujúceho valného zhromaždenia.
 3. Zakladajúcimi členmi Akadémie boli osoby, ktoré spĺňali podmienky členstva zakotvené v Stanovách Akadémie, vyjadrili súhlas so Stanovami Akadémie a zúčastnili sa na Ustanovujúcom valnom zhromaždení.

Článok 5

Ciele a hlavné činnosti združenia

 1. Vytvoriť akceptovanú komunitu odborníkov v rámci divadelného umenia, ktorí budú ochotní aktívne sa zúčastňovať diskusie k aktuálnym témam a potrebám divadla a budú tak vytvárať zrkadlo existujúcemu stavu.
 2. Udeľovať Cenu Akadémie divadelných tvorcov (ďalej ako „Cena“) za divadelné dielo sezóny v súlade so Stanovami Akadémie, Štatútom Ceny a etickým kódexom, ktorá bude v jednotlivých kategóriách zohľadňovať tvorbu všetkých divadiel na Slovensku. Cenu každoročne organizovať, vrátane profesionálneho zabezpečenia jednotlivých stupňov hodnotenia inscenačnej tvorby. Výber inscenácií prebehne v dvoch kolách. Podrobnosti upraví štatút Ceny.
 3. Vytvoriť z inscenácií postupujúcich do druhého kola Ceny prehliadku nominovaných inscenácií v Bratislave (ďalej ako „Prehliadka“). Prehliadka umožní predstaviť najlepšie inscenácie sezóny v Bratislave a prebiehať bude v následnej sezóne po prvom kole. Na určenom predstavení Prehliadky bude víťazovi odovzdaná Cena.
 4. Medzi ďalšie činnosti Akadémie patrí:
  a) odborná diskusia v podobe stretnutí a rokovaní v rámci profesijných, resp. záujmových klubov Akadémie (viď článok 8, bod 4 a 5);
  b) podpora divadelnej tvorby a kultúry formou kreovania hodnôt, kritérií a ich následného presadzovania v praxi rezortného i mimorezortného systému - aktívne vystupovanie v prospech presadzovania potrebných zmien;
  c) napomáhanie pri rozširovaní priestoru pre kritickú reflexiu divadla - aktívne podporiť vznik nového odborného divadelného časopisu;
  d) informovanie širokej odbornej verejnosti o činnosti Akadémie a jej klubov prostredníctvom svojho webového portálu.
 5. Organizovanie kultúrnych a spoločensko-kultúrnych podujatí, súvisiacich s oblasťou činnosti Akadémie.
 6. Propagácia a reklama, súvisiaca s oblasťou činnosti Akadémie.
 7. Sprostredkovateľská činnosť, súvisiaca s oblasťou činnosti Akadémie.

Článok 6

Podmienky členstva

 1. Členstvo v Akadémii je individuálne a dobrovoľné.
 2. Člen Akadémie môže byť riadny člen (ďalej len „člen“) alebo čestný člen.
 3. Členom Akadémie môže byť fyzická osoba, ktorá je osobnosťou slovenskej divadelnej kultúry a ktorá sa stotožňuje s cieľmi a Stanovami Akadémie a spĺňa Stanovami Akadémie určené podmienky.
 4. Členom Akadémie sa môže stať divadelný tvorca (herec, režisér, dramaturg, scénický výtvarník, kostýmový výtvarník, divadelný manažér, divadelný teoretik, divadelný historik, divadelný kritik a iný divadelník), ktorý aktívne pracuje vo svojom povolaní minimálne 5 rokov a spĺňa nasledujúce podmienky:
  a) v prípade režiséra, dramaturga, scénického a kostýmového výtvarníka, manažéra - spolu/vytvorenie minimálne 10 inscenácií / projektov;
  b) v prípade divadelného teoretika a historika – autorstvo minimálne jednej monografie, resp. min. 5 vedeckých štúdií;
  c) v prípade kritika – preukázateľne aktívne pôsobenie počas uplynulých 5 rokov v oblasti publikovania divadelných recenzií a kritík, resp. aktívne hodnotenie inscenačnej tvorby na kritických fórach;
  d) v prípade herca - je držiteľom niektorého z existujúcich slovenských alebo medzinárodných divadelných ocenení, či nominácií (napr. DOSKY alebo Výročnej ceny, Prémie, resp. Ceny za celoživotné dielo Literárneho fondu a i.)
 5. Člen Akadémie sa vznikom členstva zaväzuje aktívne sa zúčastňovať na činnosti Akadémie a dodržiavať povinnosti člena Akadémie uvedené v článku 9. Povinná aktivita člena sa nevzťahuje na čestných členov Akadémie (viď článok 9 bod 4).
 6. Prezídium Akadémie môže rozhodnúť o priznaní členstva, riadneho, či čestného aj osobe, ktorá jednoznačne nespĺňa podmienky členstva, ak takáto osoba prejaví súhlas s členstvom a Stanovami Akadémie.

Článok 7

Vznik členstva

 1. Prijatie za riadneho člena Akadémie sa uskutočňuje bez hlasovania, na základe žiadosti osoby, ktorá spĺňa podmienky členstva, a to z vlastnej iniciatívy alebo na základe oslovenia Prezídiom Akadémie.
 2. Splnenie podmienok členstva overujú poverení členovia Prezídia Akadémie.
 3. Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia a následným doručením potvrdenia o vzniku členstva novému členovi.
 4. Čestné členstvo udeľuje Prezídium Akadémie (viď článok 6 odsek 6. a článok 9 odsek 4.).

Článok 8

Základné práva člena

Člen Akadémie má právo:

 1. Aktívne sa podieľať na činnosti Akadémie, jej orgánov a záujmových klubov v súlade s jej cieľmi, činnosťou a stanovami,
 2. zúčastňovať sa rokovania Valného zhromaždenia, podávať na ňom návrhy a zúčastňovať sa hlasovania Valného zhromaždenia,
 3. navrhovať kandidátov, voliť a byť volený do orgánov Akadémie,
 4. obracať sa v súlade so Stanovami Akadémie na orgány Akadémie s podnetmi, návrhmi, žiadosťami, pripomienkami a sťažnosťami a požadovať vysvetlenie ich postupu či rozhodnutia,
 5. dať podnet na vytvorenie záujmového klubu Akadémie (ďalej aj ako „Klub“), či už profesijného alebo založeného ad hoc, na akúkoľvek aktuálnu tému súvisiacu s činnosťou Akadémie,
 6. v prípade záujmu minimálne 10 členov majú členovia právo vytvoriť záujmový klub Akadémie, ktorý si spomedzi seba zvolí predsedu klubu. Predseda koordinuje činnosť klubu a je povinný vznik klubu okamžite oznámiť Prezídiu Akadémie.
 7. Klub nemá právnu subjektivitu a môže vyvíjať činnosť len po odsúhlasení vzniku klubu Prezídiom Akadémie. Vo svojich prejavoch navonok je klub viazaný rozhodnutiami Prezídia Akadémie a mandátom, vymedzeným Prezídiom Akadémie.
 8. V prípade, že Klub a jeho činnosť sa rozrastie do miery, ktorú stanovy Akadémie neumožňujú (napríklad môže ísť o potrebu kolektívneho členstva, poprípade vlastnú právnu subjektivitu a i.), môže podať Klub návrh na prezídium na zmenu vzťahu k materskej organizácii Akadémie. V tom prípade tento vzťah upraví osobitný dodatok ku stanovám Akadémie. O znení dodatku rokuje Prezídium, schvaľuje ho Valné zhromaždenie.
 9. Člen Akadémie môže požiadať o udelenie čestného členstva v prípade, že vykonáva spoločenské aktivity nezlučujúce sa so stanovami Akadémie a v prípade splnenia podmienok článku 9 odseku 4.

Článok 9

Základné povinnosti člena

 1. Člen Akadémie je povinný dodržiavať Stanovy Akadémie a rešpektovať rozhodnutia jednotlivých jej orgánov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na Čestného člena.
 2. Člen sa zaväzuje vykazovať aktívnu účasť pri podujatiach Akadémie podľa svojich časových možností, minimálne však 1x za 4 roky prejaviť súčinnosť alebo sa zúčastniť hodnotení inscenácií pri organizovaní Ceny.
 3. Člen Akadémie sa zaväzuje platiť ročný členský príspevok vo výške 40 € v termíne do 31. januára kalendárneho roka. Výšku príspevku môže zmeniť Valné zhromaždenie Akadémie. Zaplatený členský príspevok sa započítava vždy za najstarší nedoplatok na členskom príspevku. Zaplatenie členského príspevku je podmienkou pre vykonávanie práv a povinností člena. Ak člen nezaplatí členský príspevok do dvoch rokov od uplynutia termínu, je to dôvod na ukončenie členstva podľa článku 10 bodu 3. Čestný člen Akadémie nie je povinný platiť členský príspevok.
 4. Po 63. roku života má člen právo prejsť medzi čestných členov Akadémie, ktorí nedisponujú základnými právami člena Akadémie vymedzenými v článku 8 a nevzťahuj sa na nich ani základné povinnosti člena vymedzené v článku 9 bodoch 2 a 3.

Článok 10

Zánik členstva

Členstvo v Akadémii zaniká:

 1. vystúpením člena; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení na sídlo Akadémie,
 2. úmrtím člena,
 3. rozhodnutím Prezídia Akadémie o ukončení členstva z dôvodu neplnenia si povinnosti člena podľa článku 9 bod 3, ak si člen ani do dvoch rokov od uplynutia termínu na zaplatenie členského poplatku podľa článku 9 bod 3 túto povinnosť nesplní,
 4. rozhodnutím Prezídia Akadémie o ukončení členstva z dôvodu opakovaného porušovania povinností člena podľa článku 9 bodov 1 a 2, a to napriek písomnému upozorneniu o opakovanom porušovaní povinností,
 5. zánikom Akadémie; členstvo zaniká ku dňu právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o zániku Akadémie alebo ku dňu určeného v rozhodnutí Valného zhromaždenia Akadémie za deň zániku Akadémie.
 6. O ukončení členstva podľa článku 10 bodov 3 a 4 rozhoduje Prezídium Akadémie trojpätinovou väčšinou svojich členov o čom musí dotknutého člena neodkladne informovať. Proti rozhodnutiu Prezídia Akadémie o ukončení členstva sa dotknutý člen môže odvolať na Valné zhromaždenie Akadémie. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať každé odvolanie v tejto veci.

Článok 11

Orgány, funkcionári a štruktúra združenia

 1. Orgánmi Akadémie sú:\

  • Valné zhromaždenie, najvyšší orgán\
  • Prezídium, výkonný orgán (ďalej aj ako „Prezídium“)\
  • Prezident, štatutárny zástupca (ďalej aj ako „Prezident“)\
  • Viceprezident/ti,\
  • Revízna komisia.
 2. Súčasťou štruktúry Akadémie sú záujmové kluby členov Akadémie (článok 8, body 5., 6. a 7.).

 3. Administráciu a organizačno-technické zabezpečenie činnosti Akadémie vykonáva Kancelária Akadémie. Činnosť Kancelárie Akadémie riadi Prezídium Akadémie.

 4. Funkčné obdobie volených orgánov Akadémie je dvojročné, pokiaľ voliaci orgán nerozhodne inak.

Článok 12

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Akadémie a tvoria ho všetci riadni členovia Akadémie.
 2. Do pôsobnosti a zodpovednosti Valného zhromaždenie Akadémie patrí najmä:
  a) schvaľovanie Stanov Akadémie, ich zmien a doplnkov, navrhnutých Prípravným výborom alebo Prezídiom Akadémie, alebo samotným Valným zhromaždením,
  b) voľba a odvolávanie členov Prezídia a Revíznej komisie Akadémie na funkčné obdobie,
  c) kontrola činnosti ostatných orgánov Akadémie,
  d) schvaľovanie dokumentov „Štatút Ceny“ a „Etický kódex“ Akadémie a ďalších pre činnosť združenia zásadných dokumentov a ich zmien a doplnkov, navrhnutých Prípravným výborom, Prezídiom alebo Valným zhromaždením Akadémie,
  e) schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy Akadémie, navrhovaných Prípravným výborom alebo Prezídiom Akadémie,
  f) schvaľovanie rozpočtu Akadémie a správy o hospodárení Akadémie, navrhovaných Prezídiom Akadémie,
  g) rozhodovanie o odvolaniach voči rozhodnutiam Prezídia Akadémie o ukončení členstva podľa článku 10 bodov 3. a 4.,
  h) rozhodovanie o zániku Akadémie, v súlade s právnymi predpismi,
  i) rozhodovanie o zlúčení Akadémie s iným združením,
  j) rozhodovanie o ďalších otázkach, zverených Valnému zhromaždeniu Akadémie Stanovami Akadémie alebo iným rozhodnutím Valného zhromaždenia Akadémie a o všetkých veciach, ktoré nie sú Stanovami Akadémie zverené do pôsobnosti iného orgánu,
  k) schvaľovanie zmeny výšky členského príspevku,
  l) schvaľovanie zmeny funkčného obdobia Prezídia a Revíznej komisie Akadémie, a to na základe návrhu Prípravného výboru, Prezídia alebo Valného zhromaždenia Akadémie.
 3. Valné zhromaždenie Akadémie zasadá najmenej raz ročne.
 4. Členovia združenia musia byť informovaní o termíne Valného zhromaždenia Akadémie a návrhu jeho programu najmenej 20 dní pred jeho konaním.
 5. Prezídium Akadémie je povinné zvolať Valné zhromaždenie Akadémie, ak ho o to požiada 20% členov združenia, a to do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.
 6. Valné zhromaždenie Akadémie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov združenia. V prípade ustanovujúceho Valného zhromaždenia Akadémie je toto zhromaždenie uznášaniaschopné, ak je prítomný Prípravným výborom Akadémie stanovený minimálny počet delegátov.
 7. V prípade, že boli splnené podmienky podľa článku 12 bodov 3 a 4 a zasadnutie Valného zhromaždenia Akadémie nie je uznášaniaschopné, môže Prezídium Akadémie rozhodnúť o bezodkladnom zvolaní náhradného Valného zhromaždenia Akadémie. Náhradné Valné zhromaždenie Akadémie je uznášania schopné v počte, v akom sa zišlo a môže rozhodovať o všetkých otázkach združenia s výnimkou rozhodnutí podľa článku 12 bod 2 písm. h) a i).
 8. Rozhodnutia Valného zhromaždenia Akadémie sú prijímané hlasovaním formou uznesení. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 9. Hlasovanie Valného zhromaždenia Akadémie je verejné, pokiaľ tento orgán nerozhodne inak. Hlasovanie zhromaždenia o personálnych otázkach je tajné.
 10. Program rokovania Valného zhromaždenia Akadémie navrhuje Prezídium Akadémie a schvaľuje ho Valné zhromaždenie. Zápisnicu z Valného zhromaždenia Akadémie vyhotovuje Kancelária Akadémie a overuje ju Prezídium Akadémie. V prípade ustanovujúceho Valného zhromaždenia Akadémie navrhuje program rokovania, vyhotovuje a overuje zápisnicu Prípravný výbor Akadémie.

Článok 13

Prezídium

 1. Prezídium Akadémie je v výkonným orgánom spravujúcim Akadémiu a riadiacim jej činnosť.

 2. Prezídium volí spomedzi členov Akadémie Valné zhromaždenie Akadémie.

 3. Funkčné obdobie Prezídia je dvojročné, pokiaľ Valné zhromaždenie Akadémie nerozhodne inak.

 4. Prezídium má minimálne 7 členov. Člen Akadémie môže byť za člena Prezídia zvolený opakovane.

 5. Členovia Prezídia si volia zo svojho stredu Prezidenta a dvoch Viceprezidentov.

 6. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu Akadémie.

 7. Hlavnou činnosťou Prezídia je koordinácia činnosti a napĺňanie hlavných cieľov Akadémie.

 8. Prezídium je oprávnené rozhodovať o otázkach, ktoré nie sú zákonom, Stanovami Akadémie alebo rozhodnutím Valného zhromaždenia Akadémie upravené inak, alebo zverené inému orgánu Akadémie.

 9. Do pôsobnosti a zodpovednosti Prezídia patrí najmä:
  a) vypracovanie plánu činnosti Akadémie,
  b) vypracovanie správy o činnosti Akadémie,
  c) vypracovanie návrhu rozpočtu Akadémie,
  d) vypracovanie správy o hospodárení Akadémie,
  e) vypracovanie ďalších pre činnosť Akadémie zásadných dokumentov a materiálov,
  f) zvolávanie a príprava rokovania Valného zhromaždenia Akadémie,
  g) rozhodovanie o prijatí a vylúčení člena Akadémie a čestného člena Akadémie,
  h) rozhodovanie o odpustení pohľadávok združenia za členské príspevky,
  i) rozhodovanie o vzniku záujmových klubov Akadémie,
  j) poskytovať na základe vyžiadania výklad Stanov Akadémie,
  k) riadenie Kancelárie Akadémie,
  l) rozhodovanie o zániku združenia v prípade, ak sa v danej veci Valné zhromaždenie Akadémie nezíde do troch mesiacov,
  m) ustanoviť likvidátora v prípade likvidácie majetku združenia,
  n) prijímať rozhodnutia nevyhnutné pre činnosť Akadémie a napĺňanie jej cieľov, ktoré neznesú odklad.

 10. Činnosť Prezídia riadi Prezident. Na riadení Prezídia (a Akadémie) sa podieľajú Viceprezidenti, a to na princípe kompetenčnej deľby nasledovne:
  a) Prezident riadi činnosť Prezídia a zvoláva a vedie jeho zasadnutia. Prezident môže svojim zastupovaním poveriť niektorého Viceprezidenta,
  b) Prezídium pridelí Prezidentovi a Viceprezidentom do kompetencie niektorú z nasledovných oblastí, v ktorých budú konať samostatne:\

  • oblasť chodu Akadémie a jej prezentácie,\
  • oblasť Ceny a Prehliadky,\
  • oblasť odbornej reflexie, klubov, edičnej činnosti a medzinárodnej komunikácie.
 11. Za svoje konanie v danej oblasti sa Prezident a Viceprezidenti zodpovedajú Prezídiu a Valnému zhromaždeniu Akadémie.

 12. Prezídium sa schádza minimálne 1 krát za štvrť roka. Prezídium je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

 13. Prezídium rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov, s výnimkou prípadov, upravených v článku 10, odseku 6. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta a ak nie je prezident prítomný, hlas povereného Viceprezidenta.

 14. V prípade potreby sa na základe návrhu Prezidenta môže rozhodnutie Prezídia uskutočniť aj formou per rollam - v určenej lehote sa každý člen Prezídia vyjadrí k návrhu elektronicky písomnou formou.

 15. Prezídium má právo na poskytnutie všetkých relevantných informácií, dokladov a podkladov od ostatných orgánov Akadémie a jej členov.

Článok 14

Prezident - štatutárny zástupca

 1. Štatutárnym zástupcom Akadémie je Prezident.
 2. Prezidenta spomedzi seba volí Prezídium Akadémie.
 3. Prezident za svoje konanie navonok v mene Akadémie zodpovedá Valnému zhromaždeniu Akadémie a o svojej činnosti je povinný poskytovať informácie ostatným orgánom Akadémie.
 4. Prezident môže poveriť štatutárnym zastupovaním Akadémie v súlade s kompetenčnou deľbou (viď článok 13) v obmedzenom rozsahu, a v odôvodnených prípadoch aj v plnom rozsahu, ktoréhokoľvek Viceprezidenta po jeho predchádzajúcom písomnom súhlase.
 5. V prípade, že zásah vyššej moci znemožní Prezidentovi vykonávať funkciu štatutára Akadémie, je Prezídium oprávnené na nevyhnutnú dobu poveriť štatutárnym zastupovaním Akadémie dvoch Viceprezidentov, ktorí v takomto prípade konajú spoločne.

Článok 15

Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Akadémie.
 2. Členov Revíznej komisie Akadémie (ďalej len „Revízna komisia“) spomedzi členov združenia volí Valné zhromaždenie Akadémie.
 3. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Prezídiu.
 4. Revízna komisia má 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu Revíznej komisie.
 5. Revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu Akadémie.
 6. Do pôsobnosti a zodpovednosti Revíznej komisie patrí najmä:
  a) vykonávanie dohľadu nad majetkom a hospodárením združenia,
  b) upozorňovanie Prezídia na nedostatky a navrhovanie riešení na ich odstránenie,
  c) predkladanie stanoviska k ročnej správe o hospodárení Akadémie Valnému zhromaždeniu Akadémie,
  d) kontrola dodržiavania Stanov Akadémie a vnútorných predpisov Akadémie,
  e) preverovanie sporov, podnetov a sťažností súvisiacich s činnosťou Akadémie, jej členov a orgánov.
 7. Revízna komisia sa schádza najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi redseda Revíznej komisie. Rozhodnutia revíznej komisie sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina členov.
 8. Predseda Revíznej komisie je povinný zvolať zasadnutie komisie aj na požiadanie Prezidenta Akadémie.
 9. Predseda Revíznej komisie má právo požiadať Prezidenta a Prezídium Akadémie o predloženie všetkých dokladov, ktoré sú potrebné pre vykonávanie dohľadu podľa článku 15 odseku 6. písm. a).

Článok 16

Hospodárenie združenia

 1. Akadémia je oprávnená nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a hospodáriť s ním.
  Zdrojmi majetku sú najmä:\

  • členské príspevky,\
  • dary od fyzických a právnických osôb,\
  • dotácie a granty od štátnych, samosprávnych a verejnoprávnych orgánov a organizácií,\
  • dotácie a granty od ďalších právnických osôb z tuzemska i zahraničia,\
  • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,\
  • príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,\
  • prijmi zo sprostredkovateľskej činnosti.
 2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa ročného rozpočtu, schváleného Valným zhromaždením Akadémie. Za hospodárenie zodpovedá Prezídium. V prípade, že hospodárenie vykáže schodok, je Prezídium povinné bezodkladne zvolať Valné zhromaždenie Akadémie.

 3. Kontrolu hospodárenia Akadémie vykonáva Revízna komisia.

 4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

 5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť využité len na podporu cieľov Akadémie a v rámci jej predmetu činnosti.

 6. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

 7. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 17

Zánik združenia

 1. Akadémia zaniká:
  a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným právnickou osobou,
  b) právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o jej rozpustení.
 2. O zániku Akadémie podľa článku 17 odseku 1. písm. a) a o poverení Prezídia vykonať likvidáciu majetku Akadémie rozhoduje Valné zhromaždenie Akadémie. Ak sa vo veci zániku Valné zhromaždenie Akadémie nezíde do troch mesiacov, rozhodne o zániku Akadémie Prezídium.
 3. Pri likvidácii majetku Akadémie sa najprv uhradia všetky pohľadávky Akadémie. Následne sa zostávajúci majetok v prípade likvidácie môže previesť do majetku iného združenia, nadácie alebo právnickej osoby s podobnými cieľmi, alebo použiť na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely. V prípade, ak by to preukázateľne nebolo účelné, o inom naložení s likvidačným zostatkom majetku rozhodne Valné zhromaždenie, alebo Prezídium na základe poverenia od Valného zhromaždenia Akadémie.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Stanovy Akadémie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra SR.
 2. Stanovy Akadémie možno meniť alebo doplniť len na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Akadémie.
 3. Výklad Stanov Akadémie uskutočňuje Prezídium.
 4. Akékoľvek zmeny Stanov Akadémie, štatutárneho zástupcu a základných údajov Akadémie (právna forma, názov, sídlo) je štatutárny zástupca Akadémie povinný oznámiť Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich schválenia Valným zhromaždením Akadémie-Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením Akadémie v Bratislave dňa 19. 9. 2020.