Štatút Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom „Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny“ je Občianske združenie Akadémia divadelných tvorcov (ďalej len „Akadémia“) v spolupráci s Literárnym fondom, ktorý sa podieľa na odmenách tuzemských hodnotiteľov prvého aj druhého kola Ceny Akadémie.
 2. Výklad Štatútu, zmeny či úpravy Štatútu schvaľuje Prezídium, resp. Štatutárna komisia, ktorá je zložená z členov Prezídia Akadémie (viď Stanovy združenia čl. 13 ods. 4).
 3. Cena Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny (ďalej len „Cena“) sa udeľuje raz ročne (v decembri) a to inscenácii, ktorá vznikla a bola uvedená v predchádzajúcej divadelnej sezóne, na základe hlasovania členov nezávislej jury.
  Presný termín ich udeľovania určí Prezídium Akadémie (ďalej len „Prezídium“).
 4. V prvých dvoch ročníkoch sa bude Cena udeľovať v kategórii činoherné inscenácie/inscenácie blízke činohre a v nasledujúcich sezónach aj v ďalších kategóriách, tak ako určí Akadémia.
 5. Cenu predstavuje diplom/plaketa s uvedením názvu inscenácie.
 6. Ceny nie sú sprevádzané finančnou odmenou.
 7. Ocenená inscenácia má právo na označenie „Inscenácia ocenená Akadémiou divadelných tvorcov“.

Článok 2

Podmienky účasti/Kritéria prihlasovaných inscenácií

 1. Na ocenenie Ceny môžu byť prihlásené divadelné inscenácie vytvorené profesionálnym divadlom (zriaďovaným i nezriaďovaným) so sídlom na Slovensku. Inscenáciu nespĺňajúcu dané kritériá môže zaradiť do výberu jedine Štatutárna komisia Akadémie na návrh aspoň 2 členov príslušnej nominačnej komisie Akadémie.
 2. Prihlásené môžu byť len inscenácie, ktorých premiéra sa uskutočnila v čase medzi 1. septembrom a 15. júlom hodnotenej sezóny, počas tohto obdobia sa uskutočnia minimálne 3 verejné predstavenia za odplatu, na ktorých divadlo umožní nominačnej komisii vzhliadnuť predstavenie, a to do konca júna, najneskôr do 15. júla danej sezóny. V prípade, že premiéra a reprízy neprebehnú do daného termínu, môže byť inscenácia vyradená/preložená Štatutárnou komisiou do ďalšieho ročníka Ceny.
 3. Zaradené môžu byť inscenácie, pri ktorých ich zriaďovateľ/štatutár/tvorca písomne vyjadrí záujem o zaradenie najneskôr do 30. novembra danej sezóny, zašle Akadémii dátum/dátumy pripravovanej/ných premiéry/premiér s kompletným realizačným tímom a obsadením. Následne najneskôr mesiac po premiére inscenáciu prihlási riadnou prihláškou (viď https://www.adt-theatre.sk/) a zašle 3 termíny, kedy ich komisia môže vzhliadnuť. Inscenácie, ktorých premiéry sú plánované na máj/jún danej sezóny a zriaďovateľ/tvorca ich zamýšľa prihlásiť a ohlási to, budú konzultované Štatutárnou komisiou Akadémie osobitne.
 4. Podmienkou pre prihlásenie a nominovanie inscenácii je tiež celková minutáž, ktorá musí byť vyššia ako 45 minút.

Článok 3

Prihlasovanie, nominácie a výber ocenenej inscenácie

 1. Na ocenenie môžu byť jednotlivé inscenácie prihlásené štatutárnym zástupcom príslušného profesionálneho divadla alebo ktorýmkoľvek z tvorcov. Každé profesionálne divadlo (zriaďované i nezriaďované) má právo navrhnúť jednu inscenáciu, ktorá má premiéru v danej sezóne, divadlá so 4 a viac premiérami realizovanými za danú sezónu, môžu navrhnúť maximálne 2 inscenácie, a to tak, že 1 navrhuje divadlo a 2. môže navrhnúť ktorýkoľvek tvorca inscenácie daného divadla.
  Divadlá, ktoré majú 4-6 premiér prihlasujú 2 inscenácie. Divadlá, ktoré majú 7-9 prihlasujú 3 inscenácie. Divadlá, ktoré majú 10 a viac, prihlasujú 4 inscenácie.
  V prípade viacerých návrhov z daného divadla ako je povolený počet vyzve Štatutárna komisia Akadémie divadlo a tvorcov na konsenzus v rámci divadla.
 2. K prihláseniu inscenácie musí dôjsť kompletným vyplnením prihlasovacieho formulára, uverejneného na webovom sídle Akadémie, a následným doručením vyplneného a podpísaného formulára vo vytlačenej forme prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby na korešpondenčnú adresu sídla Akadémie najneskôr do určeného dátumu. Pre určenie dátumu doručenia je rozhodujúca poštová pečiatka na obálke alebo písomné potvrdenie kuriéra.
 3. Z celkového počtu prihlásených inscenácií Štatutárna komisia Akadémie vylúči tie, ktoré nezodpovedajú základným podmienkam účasti podľa tohto Štatútu. Takúto prihlášku vyradí a následne o tom upovedomí subjekt, od ktorého prihlášku dostala. V prípade, že sa subjekt v lehote do 15 dní proti takémuto postupu písomne odvolá a vo svojej žiadosti uvedie závažné dôvody, kvôli ktorým má byť príslušná inscenácia vrátená do súťaže, Prezídium Akadémie celú vec ešte raz dôkladne preskúma. O svojom konečnom rozhodnutí Prezídium Akadémie potom predmetný subjekt opäť vyrozumie. Proti tomuto rozhodnutiu sa už nie je možné odvolať. Následne Štatutárna komisia Akadémie vypracuje zoznam prihlásených inscenácií.
 4. Podľa počtu divadiel v jednotlivých krajoch SR rozdelí Štatutárna komisia Akadémie divadlá na jednotlivé okruhy/kraje (predbežne 5) tak, aby bolo v rámci jedného okruhu prihlásených max. 20 inscenácií. Z členov Akadémie ochotných zúčastniť sa výberu inscenácií zo svojho Okruhu vytvorí Akadémia 5 nominačných komisií, ktorým sprístupní zoznam prihlásených inscenácií.
 5. Nominačné komisie konštituované z členov Akadémie (viď ďalej) majú právo na prvom stretnutí, resp. najneskôr do konca apríla daného roka a po spoločnom dohovore, zaradiť do výberu i dielo nenavrhnuté štatutárom divadla podľa vlastného uváženia (nadpolovičnou väčšinou členov komisie). V prípade, že dielo nespĺňa podmienky Štatútu, napríklad obzvlášť vydarené dielo vytvorené amatérmi, môže byť zaradené až po odsúhlasení Štatutárnou komisiou Akadémie (viď čl. 2, bod 2).
 6. Nominačné komisie do konca júna (podľa poslednej premiéry, najneskôr však do 16. júla) rozhodnú o 2 (v prípade rovnosti hlasov 3) inscenáciách postupujúcich/nominovaných do druhého kola výberu. Presný termín ukončenia hlasovania v prvom kole určí Prezídium Akadémie zvolaním rozhodovacieho stretnutia príslušnej nominačnej komisie. Inscenácie nominované do druhého kola majú právo na označenie „Inscenácia nominovaná na Cenu Akadémie divadelných tvorcov“.
 7. Hlasovanie o Cenu je dvojkolové. V druhom kole rozhoduje vrcholová komisia, ktorá je schválená Štatutárnou komisiou Akadémie a postup sa realizuje podľa harmonogramu schváleného Prezídiom Akadémie. Do Vrcholovej komisie nominuje svojho zástupcu z radov divadelníkov v počte 1 aj Literárny fond, ktorý na Cene s Akadémiou spolupracuje.
 8. Nominované inscenácie, postupujúce do druhého kola, budú vnímané rovnocenne aj v rámci okruhov aj v rámci zoznamu inscenácií postupujúcich do druhého kola, tzn. ich poradie po hlasovaniach prvého kola nebude zverejnené.
 9. Nominované inscenácie, ktorým divadlo nezabezpečí minimálne 3 reprízy aj v nasledujúcej sezóne od septembra do konca novembra tak, aby vrcholová komisia mohla inscenáciu zhliadnuť, bude z hlasovania o Cenu vyradená. O odôvodnenej výnimke môže rozhodnúť Štatutárna komisia Akadémie.
 10. Po vyhodnotení a spracovaní výsledkov prvého kola hlasovania zostaví Štatutárna komisia Akadémie súpis všetkých platných nominácií (z každého okruhu 2 – teda 10, resp. v prípade rovnosti hlasov max. 15), zverejní ho na internetovej stránke Akadémie aj formou tlačovej správy a súčasne vyzve členov vrcholovej komisie na hlasovanie v druhom kole. Prezídium Akadémie rozošle členom vrcholovej komisie zoznam postupujúcich/nominovaných inscenácií a hlasovacie lístky pre druhé kolo v papierovej forme prostredníctvom poštovej služby alebo kuriérom.
 11. Na propagáciu víťazov okruhov, teda inscenácií nominovaných na Cenu Akadémia zamýšľa organizovať viacmesačnú prehliadku v hlavnom meste Bratislava, prebiehajúcu v sezóne nasledujúcej po prvom kole výberu inscenácií, a to od septembra do decembra. Na určenom predstavení (koncom decembra) zároveň odovzdá Akadémia udelenú Cenu. O realizácii a termíne Prehliadky rozhoduje Prezídium Akadémie podľa aktuálnych možností.
 12. Nominované inscenácie postupujúce do druhého kola zhliadne vrcholová komisia a určí víťaza Ceny. Presný termín ukončenia hlasovania v druhom kole určí Štatutárna komisia Akadémie a schváli Prezídium Akadémie.
 13. Okrem Ceny za divadelnú inscenáciu sezóny môže Prezídium Akadémie, nominačné komisie a vrcholová komisia navrhnúť ocenenie (aj individuálne) v rámci témy, ktorej považujú za potrebné venovať pozornosť. Návrhy vyhodnotí a ocenenie udelí Prezídium Akadémie.
 14. S notársky overenými výsledkami druhého kola hlasovania oboznámi Prezídium Akadémie ostatných členov Akadémie a verejnosť až na slávnostnom udeľovaní ceny, ktorého záväzný termín určí Prezídium akadémie.

Článok 4

Hlasovanie a systém hodnotenia

 1. V prvom kole hlasovania zhodnotí každý člen príslušnej nominačnej komisie každú prihlásenú inscenáciu písomne a následne na spoločnom stretnutí označí každý člen tri najlepšie inscenácie (6, 3, 1 bodov), pričom po sčítaní hlasov sa vytvorí poradie, z ktorého prvé dve (resp. tri, viď čl. 3. ods. 6.) s najvyšším počtom hlasov postúpia ako nominované do druhého kola hlasovania.
 2. V druhom kole hlasovania členovia vrcholovej komisie priraďujú jednotlivým nominovaným inscenáciám navrhované poradie. Hlasovanie (hlasovací lístok/formulár) pre druhé kolo je platné len vtedy, ak hlasujúci člen vyplní navrhované umiestnenia všetkých nominovaných inscenácii alebo ak nehlasuje vôbec.
 3. Držiteľom ocenenia „Cena“ sa stáva nominovaná inscenácia s najvyšším počtom prvých miest, v prípade rovnosti počtu prvých miest následne rozhoduje väčší počet získaných druhých miest a v prípade rovnosti počtu druhých miest následne rozhoduje väčší počet získaných tretích miest. Pokiaľ ani tak nebude o držiteľovi ocenenia „Cena“ rozhodnuté, bude ocenenie udelené ex aequo.
 4. Členovia Akadémie, ktorí sú spolutvorcami inscenácie v danom roku prihlásenej alebo nominovanej na ocenenie, alebo sú členmi súborov, resp. zamestnancami divadla inscenácie v danom roku prihlásenej alebo nominovanej na ocenenie, nemôžu hlasovať v komisii dotknutého okruhu, resp. vo vrcholovej komisii. Právo týchto členov Akadémie hlasovať v nominačnej komisii iného okruhu však ostáva zachované.

Článok 5

Kompetencie a povinnosti Štatutárnej komisie Akadémie

 1. Prezídium Akadémie zabezpečí pre členov hodnotiacich komisií možnosť zhliadnuť všetky prihlásené inscenácie v príslušnom okruhu v prvom kole, resp. v druhom kole všetky postupujúce nominované inscenácie.
 2. Štatutárna komisia Akadémie zabezpečí všetky činnosti a úkony súvisiace s prípravou a s priebehom oboch kôl hlasovania, zabezpečí aj vypracovanie a distribúciu hlasovacích lístkov a sčítanie a vyhodnotenie hlasov ako aj notárske overenie konečných výsledkov. Štatutárna komisia Akadémie ako hlavný rozhodovací orgán rieši všetky prípadné spory, námietky a protesty, ktoré sa vyskytnú pred, počas alebo po hlasovaní a svojím odborným a starostlivým prístupom vytvorí dôstojný rámec Cene udeľovanej Akadémiou divadelných tvorcov.

Článok 6

Organizačné a finančné zabezpečenie udeľovania cien

 1. Cena sa udeľuje v rámci ceremoniálu raz ročne v divadle/priestore určenom Prezídiom Akadémie.
 2. Akadémia uzatvorí s divadlom/priestorom zmluvu, v ktorej sa každoročne upravia finančné a časové podmienky spolupráce na udeľovaní Ceny.
 3. Finančné náklady spojené s organizáciou prihlasovania, s činnosťami hodnotiacich komisií a s udeľovaním Ceny sú zabezpečované z vlastných prostriedkov vyhlasovateľa, z prostriedkov oslovených spoluorganizátorov či iných partnerov, ministerstiev a ich grantových programov, nadácií, fondov a súkromných sponzorov.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Štatút je vyhotovený v 5 exemplároch a nadobúda platnosť dňom podpisu štatutára Akadémie divadelných tvorcov.
 2. Každú zmenu tohto Štatútu musí odsúhlasiť Prezídium Akadémie.

Štatút Ceny schválený Ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 25. 9. 2018 a overený Prezídiom dňa 9. 10. 2018.

Príloha č. 1: Všeobecne záväzné termíny

 1. Do 31. novembra nahlási divadlo záujem zúčastniť sa súťaže (čl. 2, ods. 3).
 2. 3 týždne po premiére inscenácie dodá divadlo záväznú prihlášku a zabezpečí najmenej 3 reprízy, na ktorej sa môžu členovia nominačnej komisie zúčastniť, a to do konca júna, najneskôr do 15. júla (čl. 2, ods. 2).
 3. V prípade, že premiéra inscenácie bude v júni/júli, musí divadlo túto situáciu dopredu konzultovať s Akadémiou.
 4. Nominačná komisia musí rozhodnúť o inscenáciách postupujúcich do 2. kola do konca júna (podľa poslednej premiéry, najneskôr však do 16. júla) (čl. 3, ods.6).
 5. V Vrcholová komisia rozhodne po dohovore s Akadémiou tak, aby Cena mohla byť odovzdaná do 20. decembra ďalšej sezóny.