14.10.2019

2. stretnutie riaditeľov divadiel na Divadelnej Nitre

Zápisnica č. 2 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 28. 9. 2019

Prítomní: J. Czajlik (Divadlo Thália Košice), J. Dóczy (DAB Nitra), J. Hanzo (DJZ Prešov), M. Kusenda (SDKS Nitra), M. Marko (DAD Prešov), L. Mihálová (DJP Trnava), M. Michnová (SKD Martin), R. Polák (Vedúci Klubu pre zriaďované divadlá)

Stretnutia sa z pracovných dôvodov nemohli zúčastniť: V. Černý, I. Dohovič, V. Grežo, Z. Hájková, Z. Hekel, P. Hrehorčák, J. Raffajová, M. Vidan, F. Výrostko

  1. Vedúci Klubu Roman Polák privítal zúčastnených a v stručnosti predstavil ciele a činnosť Akadémie divadelných tvorcov, vrátane štatútu Ceny Akadémie divadelných tvorcov a vzniku Klubov zameraných na rôzne odvetvia divadelnej praxe. Podmienky členstva v Akadémii sú dostupné na: https://www.adt-theatre.sk/stanovy/
  2. Tajomníčka Klubu Lucia Mihálová informovala zúčastnených o priebehu predchádzajúceho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 18. 6. 2019 v Martine.
  3. Prvou diskutovanou témou bola novelizácia divadelného zákona. Riaditelia sa zhodli na tom, že divadelný zákon v mnohých bodoch nezohľadňuje špecifickosť divadelnej profesie a fungovania divadla ako umeleckej inštitúcie. V zákonníku práce by mohli byť vytvorené výnimky, napríklad ohľadom predlžovania pracovných zmlúv na dobu určitú alebo ohľadom dovoleniek a dochádzky. Čo sa týka dovoleniek a dochádzky umeleckých zamestnancov, riaditelia navrhujú inšpirovať sa zákonmi o vysokých školách, kde sa zohľadňuje aj domáca príprava pedagóga a pod. Požadované výnimky v Zákonníku práce by mali na jednej strane garantovať zamestnancom sociálne istoty, zároveň však nemôžu riaditeľa obmedzovať v rozväzovaní pracovných pomerov so zamestnancami, ktorí sa stanú prebytočnými. Tieto zmeny by mali byť prospešné obzvlášť pre divadlá, v ktorých nie sú odbory.
  4. Druhou diskutovanou témou bolo viaczdrojové financovanie. Riaditelia sa zhodli na tom, že druhov financovania je príliš málo, okrem toho napríklad grantové systémy sú zakaždým neistým zdrojom, s ktorým sa nedá dopredu počítať. J. Czajlik spomenul inšpiratívne príklady z Maďarska, kedy zákony chránia a zohľadňujú záujmy divadelníkov a garantujú im sociálne istoty, nevyhnutné pre dlhodobé pôsobenie v tomto povolaní. Inšpiratívny je aj maďarský systém financovania divadiel štátom a zriaďovateľmi, ako aj levelizácia divadiel a samotných divadelníkov.
  5. Ďalšou diskutovanou témou bolo funkčné obdobie riaditelia, s ktorým sa spája aj výberové konanie a taktiež odvolávanie z funkcie. Riaditelia sa zhodli, že obdobie by malo byť ohraničené konkrétnym údajom, napr. na 5 rokov. Výberové konanie by malo byť transparentné, komisia by mala byť zostavená nielen z úradu zriaďovateľa, ale aj z odborníkov v oblasti divadla. Výmena riaditeľa by mala byť prirodzená a transparentná. Malo by byť zabezpečené odovzdávanie mandátu a skúseností novému nástupcovi prostredníctvom postupného oboznamovania sa s prostredím a fungovaním divadla.
  6. Po vzájomnej dohode bola určená doba do konca decembra 2019, počas ktorej majú vedenia divadiel podrobne študovať divadelný zákon a Zákonník práce a následne navrhnúť, do ktorých bodov je nutné vstúpiť a akým spôsobom. Na najbližšom stretnutí – v druhej polovici januára 2020 – budú prezentované a diskutované jednotlivé návrhy.
  7. Keďže plánovaná novelizácia sa bude týkať všetkých zriaďovaných divadiel, bolo by veľmi prínosné, aby aj ostatné divadlá minimálne písomnou formou prispeli do tejto diskusie.

V Nitre, 28. 9. 2019 Zapísala: Lucia Mihálová