07.11.2019

Výzva na prihlasovanie divadiel do druhého ročníka Ceny Akadémie

Otvárame prihlasovanie divadiel do druhého ročníka Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2019/2020.

Vážený pán riaditeľ / Vážená pani riaditeľka,

nadväzujúc na prebiehajúcu Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019, ktorej vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v závere roka 2019 v Modrom salóne SND, si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o deklaráciu Vášho záujmu zúčastniť sa na druhom ročníku ocenení za aktuálnu sezónu 2019/2020.

Štatút Ceny Akadémie nájdete na https://www.adt-theatre.sk/statut-ceny/

Bližšie informácie o Akadémii divadelných tvorcov, ako aj súhrnné hodnotenia všetkých prihlásených inscenácii podľa okruhov z 1. kola predošlej sezóny, nájdete na: https://www.adt-theatre.sk

Prosíme, aby ste sa vyjadrili do konca novembra na mailovú adresu:

cena@adt-theatre.sk

Následne Vám zašleme prihlášku a bližšie pokyny ohľadom hodnotiaceho procesu.

V kocke o spôsobe hodnotenia

Špecifikom hodnotenia inscenácií je dvojkolový výber. Na prácach komisií budú participovať členovia Akadémie - praktici i teoretici.

Do prvého kola má každé profesionálne divadlo (zriaďované i nezriaďované) právo navrhnúť jednu inscenáciu premiérovanú v danej sezóne, divadlá so 4-6 premiérami za sezónu môžu navrhnúť 2 inscenácie, divadlá so 7-9 premiérami za sezónu môžu navrhnúť inscenácie, divadlá s 10 a viac premiérami za sezónu môžu navrhnúť 4 inscenácie . Zároveň nominačné komisie konštituované z členov Akadémie majú právo po spoločnom dohovore zaradiť do výberu i dielo podľa vlastného uváženia. V prvých dvoch ročníkoch sa bude Cena udeľovať v kategórii činoherné inscenácie/inscenácie blízke činohre a v nasledujúcich sezónach aj v ďalších kategóriách, tak ako určí Akadémia.

Podľa počtu divadiel v jednotlivých krajoch SR sme sa rozhodli rozdeliť divadlá na jednotlivé Okruhy (predbežne 5: Východ, Stred, Západ a 2 okruhy v Bratislave) a z členov Akadémie ochotných zúčastniť sa mapovania a výberu inscenácií zo svojho Okruhu vytvorí Akadémia 5 nominačných komisií po 5 členoch, ktoré v máji /júni (podľa poslednej premiéry) rozhodnú o 2 (vo výnimočných prípadoch 3) víťazných inscenáciách postupujúcich do druhého kola výberu.

Druhé kolo bude prebiehať v nasledujúcej sezóne.

V prípade otázok, či pripomienok nás kontaktujte, prosím, na mailovej adrese Akadémie.

Záverom

Veríme, že do projektu Ceny sa zapojí väčšina divadiel, prispelo by to k možnosti získať čo najkonkrétnejší obraz divadelníctva na Slovensku.

Upozorňujeme, že posledný termín na prihlásenie divadla je 15.1.2020.